Banka Gjenetike

Banka Gjenetike Shqiptare mban koleksione me material bimor me qëllim mbajtjen gjallë dhe ruajtjen e karakteristikave të tyre për përfitime të njerzimit dhe mjedisit në të ardhmen. Banka gjenetike Shqiptare është ngritur si qendër e resurseve gjenetike e bimëve, me theksin& vëmendjen që bimët janë burim i karateristikave gjenetike – burim i diversitetit. Ajo mban mjaft mostra gjermoplazme të ndryshme me interes aktual ose potencial për njerëzit që punojnë me resurset gjenetike (seleksionerë, fermerë, prodhues farash, qendra bujqësore, kërkues, etj.), të cilat janë koleksionuar në gjithë vendin. Bimët që ruhen përfshijnë kultura të rëndësishme ekonomike për ushqim (kultivarë modern dhe primitiv si dhe të afërm të egër të tyre), bimë të pemëve frutore, foragjere, mjekësore dhe dru-frutorë të pyjeve.

Banka gjenetike, si një bankë kombëtare, ruan një gamë të gjërë speciesh dhe meqenëse një nga objektivat e saj madhore është konservimi, ajo ruan gjermoplazmën në kushtet e ruajtjes afatgjatë. Banka gjenetike ruan gjermoplazmën (materiale farash në frigoriferë / dhoma të ftohta dhe materiale vegjetative me rritje ex situ të bimëve në koleksionet fushore). Banka gjenetike kryen aktivitete (procedura) të ndryshme të cilat bëjnë gjermoplazmën më të dobishme për fermerët dhe shkencëtarët e tjerë.

Procedurat në bankën Gjenetike 

Koleksionet e gjermoplazmës

Banka gjenetike ruan resurse gjenetike bimore për afro 4100 aksesione të mbi 100 specieve të ndryshme. Ruajtja bëhet në 3 forma:

  1. Ruajtje afatgjatë (Koleksioni bazë)
  2. Ruajtje afat shkurtër dhe mesme (Koleksioni aktiv)
  3. Ruajtje vegjetative (Koleksioni fushor)

Koleksionet bazë

Koleksionet aktive

Koleksionet Fushore