Grupet Kërkimore

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve zhvillon aktivitetet e tij mbi bazën e tre grupeve kerkimore:

  • Grupi Kërkimor i Bimëve të Arave (GBA),
  • Grupi Kërkimor i Hortikulturës (GH),
  • Grupi Kërkimor i Dokumentimit (GD).

Çdo grup ka në përbërje të tij ekspertë dhe akademikë me eksperiencë në disiplina të ndryshme në fushën e bujqësisë, e veçanërisht për bimët e kultivuara dhe përmirësimin e bimëve. Ekspertët dhe akademikët janë angazhuar në aktivitetet e bankës gjenetike, në kërkime shkencore dhe në programet e mësimdhënies.

Grupi Kërkimor i bimëve të arave kryen aktivitete lidhur me resurset gjenetike bimore si koleksionimin, shumzimin, rigjenerimin, karakterizimin dhe vlerësimin e kulturave të drithrave, foragjereve, industrialeve, bimëve mjekësore dhe aromatike. Ky grup përfshin gjithashtu nëngrupin e përpunimit të gjermoplazmës që kryen aktivitete mbi përpunimin e mostrave, testimin e gjermoplazmës, regjistrimin dhe konservimin e gjermoplazmës ex situ.

Grupi Kërkimor i Hortikulturës kryen aktivitete lidhur me resurset gjenetike bimore si koleksionimin, shumzimin, rigjenerimin, karakterizimin dhe vlerësimin e perimeve, pemëve frutore, hardhisë, bimëve subtropikale, ullirit dhe agrumeve.

Grupi Kërkimor i Dokumentimit kryen aktivitete mbi resurset gjenetike lidhur me dokumentimin, databazën, informimin dhe publikimin