Grupet Kërkimore

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve zhvillon aktivitetet e tij mbi bazën e tre grupeve kerkimore:

  • Grupi Kërkimor i Bimëve të Arave (GBA),
  • Grupi Kërkimor i Hortikulturës (GH),
  • Grupi Kërkimor i Dokumentimit (GD).

Çdo grup ka në përbërje të tij ekspertë dhe akademikë me eksperiencë në disiplina të ndryshme në fushën e bujqësisë, e veçanërisht për bimët e kultivuara dhe përmirësimin e bimëve. Ekspertët dhe akademikët janë angazhuar në aktivitetet e bankës gjenetike, në kërkime shkencore dhe në programet e mësimdhënies.

Grupi Kërkimor i bimëve të arave kryen aktivitete lidhur me resurset gjenetike bimore si koleksionimin, shumzimin, rigjenerimin, karakterizimin dhe vlerësimin e kulturave të drithrave, foragjereve, industrialeve, bimëve mjekësore dhe aromatike. Ky grup përfshin gjithashtu nëngrupin e përpunimit të gjermoplazmës që kryen aktivitete mbi përpunimin e mostrave, testimin e gjermoplazmës, regjistrimin dhe konservimin e gjermoplazmës ex situ.

Grupi Kërkimor i Hortikulturës kryen aktivitete lidhur me resurset gjenetike bimore si koleksionimin, shumzimin, rigjenerimin, karakterizimin dhe vlerësimin e perimeve, pemëve frutore, hardhisë, bimëve subtropikale, ullirit dhe agrumeve.

Grupi Kërkimor i Dokumentimit kryen aktivitete mbi resurset gjenetike lidhur me dokumentimin, databazën, informimin dhe publikimin.

Veprimtari për punën kërkimore (IRGJB)                                

  • Eksplorimi & Koleksionimi i Resurseve Gjenetike të Bimëve për shtimin e koleksioneve ex situ: (bazë fara, fushore, aktive).
  • Menaxhimi i  koleksioneve ex situ: bazë fara, fushore dhe aktive (farë dhe fidanë).
  • Rigjenerimi dhe shumëzimi i materialit gjenetik të gjermoplazmës së vendit.
  • Karakterizimi dhe vlerësimi i aksesioneve të gjermoplazmës së vendit.
  • Ruajtja, shumëzimi dhe përdorimi i qëndrueshëm i resurseve gjenetike të bimëve/të varieteteve  të fermerit.
  • Studimet specifike mbi resurset gjenetike të bimëve.