Stafi

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve zhvillon aktivitetet e tij mbi bazën e tre grupeve kerkimore: Grupi Kërkimor i Bimëve të Arave, Grupi Kërkimor i Hortikulturës dhe Grupi Kërkimor i Dokumentimit. Çdo grup ka në përbërje të tij ekspertë dhe akademikë me eksperiencë në disiplina të ndryshme në fushën e bujqësisë, e veçanërisht për bimët e kultivuara dhe përmirësimin e bimëve. Pjesa më e madhe e stafit të çdo grupi ka kualifikim të lartë dhe janë të mirë trainuar në institucione të njohura evropiane që merren me resurset gjenetike. Ekspertët dhe akademikët janë angazhuar në aktivitetet e bankës gjenetike, në kërkime shkencore dhe në programet e mësimdhënies.

Anëtarët e stafit

 

Prof. Dr. Belul GIXHARI

 Funksioni DREJTOR 
Grupi Kërkimor
 Kontakt   bgixhari.agb@gmail.com
 

 

Prof. Dr. Sokrat JANI

 Funksioni  Kërkues
 Grupi Kërkimor
 Kontakt  sokratjani@yahoo.com

 

Prof. Dr. Fetah ELEZI

  Funksioni  Kërkues
 Grupi Kërkimor
  Kontakt elezi_fetah@yahoo.com 
 

 

Prof. As. Adriatik ÇAKALLI

 Funksioni  Kërkues
 Grupi Kërkimor
  Kontakt   adcakli13@gmail.com

 

Prof. As. Frida ÇARKA

 Funksioni   Kërkues
 Grupi Kërkimor
  Kontakt   fridacarka@yahoo.com

 

 

Prof. As. Tatjana KOKA

  Funksioni  Kërkues
  Grupi Kërkimor
  Kontakt    tatjanakokai@hotmail.com

 

Dr. Valbona HOBDARI

  Funksioni   Kërkues
  Grupi Kërkimor
Kontakt  bona_hobdari@hotmail.com

 

Dr. Doriana BODE

  Funksioni   Kërkues 
  Grupi Kërkimor
Kontakt  b_dori23@yahoo.com
Hajdar KUÇI   Funksioni  Kërkues
  Grupi Kërkimor
 • Hortikulturë
 •  
 Kontakt  
Anika TOTOJANI   Funksioni   Kërkues
  Grupi Kërkimor
 Kontakt  
    Funksioni   Kërkues
  Grupi Kërkimor  
 Kontakt  
Destemona SHEHU   Funksioni  Specialiste
  Grupi Kërkimor
 Kontakt  destemonas@hotmail.com

Anëtarët e stafit në pension

Prof. Dr. Halit SULOVARI

 Funksioni DREJTOR 
 • Institucioni
 • Periudha
 Kontakt   

Dr. Ilir ÇIÇI

 Funksioni  Kërkues
 • Institucioni
 • Periudha
 • Qendra e Resurseve Gjenetike
 • 2008-……
 Kontakt  

Dr. Rajmonda SEVO

  Funksioni  Kërkues
 • Institucioni
 • Periudha
 • Qendra e Resurseve Gjenetike
 • 2008-……
  Kontakt  

Dr. Hairi ISMAILI

 Funksioni  Kërkues
 • Institucioni
 • Periudha
 • Qendra e Resurseve Gjenetike.
 • Instituti i Resurseve Gjenetike te Bimeve.
 • 200……
  Kontakt   
   Funksioni   Kërkues
   
  Kontakt   
    Funksioni  Kërkues
   
  Kontakt  
    Funksioni   Kërkues
   
Kontakt  
    Funksioni   Kërkues 
   
Kontakt  
    Funksioni  Kërkues
   
 Kontakt  
    Funksioni   Kërkues
   
 Kontakt  
    Funksioni   Kërkues
    
 Kontakt  
    Funksioni  
    
 Kontakt  
Bimët e Arave

Anëtarët e stafit

Hortikulturë

Anëtarët e stafit

Dokumentimi & Informimi

Anëtarët e stafit

Menaxhimi i Gjermoplazmës

Anëtarët e stafit