Stafi

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve zhvillon aktivitetet e tij mbi bazën e tre grupeve kerkimore: Grupi Kërkimor i Bimëve të Arave, Grupi Kërkimor i Hortikulturës dhe Grupi Kërkimor i Dokumentimit. Çdo grup ka në përbërje të tij ekspertë dhe akademikë me eksperiencë në disiplina të ndryshme në fushën e bujqësisë, e veçanërisht për bimët e kultivuara dhe përmirësimin e bimëve. Pjesa më e madhe e stafit të çdo grupi ka kualifikim të lartë dhe janë të mirë trainuar në institucione të njohura evropiane që merren me resurset gjenetike. Ekspertët dhe akademikët janë angazhuar në aktivitetet e bankës gjenetike, në kërkime shkencore dhe në programet e mësimdhënies.

Anëtarët e stafit

Prof. Dr. Fetah ELEZI

 Funksioni DREJTOR 
 Grupi Kërkimor
 Kontakt  elezi_fetah@yahoo.com 

albgenebank@ubt.edu.al

 

Prof. Dr. Sokrat JANI

 Funksioni  Kërkues
 Grupi Kërkimor
 Kontakt  sokratjani@yahoo.com
 

Prof. As. Belul GIXHARI

  Funksioni  Kërkues
 Grupi Kërkimor
  Kontakt  bgixhari.agb@gmail.com
 

Prof. As. Adriatik ÇAKALLI

 Funksioni  Kërkues
 Grupi Kërkimor  Dokumentimi & Informimi.

  Kontakt   adcakli13@gmail.com

Prof. As. Frida ÇARKA

 Funksioni   Kërkues
 Grupi Kërkimor
  Kontakt   fridacarka@yahoo.com

Prof. As. Tatjana KOKA

  Funksioni  Kërkues
  Grupi Kërkimor
  Kontakt   tatjanakokai@hotmail.com

Dr. Hairi ISMAILI

  Funksioni   Kërkues
  Grupi Kërkimor
 Kontakt  hairiismaili@yahoo.fr
 

Dr. Raimonda SEVO

  Funksioni   Kërkues (në pension)
  Grupi Kërkimor
 Kontakt  raimondasevo@gmail.com

Dr. Valbona HOBDARI

  Funksioni  Kërkues
  Grupi Kërkimor
 Kontakt  bona_hobdari@hotmail.com

Dr. Doriana BODE

  Funksioni   Kërkues
  Grupi Kërkimor
 Kontakt   b_dori23@yahoo.com
 

Msc. Ervin SHISHMANI

  Funksioni   Kërkues
  Grupi Kërkimor
 Kontakt  ervin.shishmani01@universitadipavia.it

Destemona SHEHU

  Funksioni  Specialiste
  Grupi Kërkimor
 Kontakt  destemonas@hotmail.com

 

Bimët e Arave

Anëtarët e stafit

Hortikulturë

Anëtarët e stafit

Dokumentimi & Informimi

Anëtarët e stafit

Menaxhimi i Gjermoplazmës

Anëtarët e stafit