Stafi

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve zhvillon aktivitetet e tij mbi bazën e tre grupeve kerkimore: Grupi Kërkimor i Bimëve të Arave, Grupi Kërkimor i Hortikulturës dhe Grupi Kërkimor i Dokumentimit. Çdo grup ka në përbërje të tij ekspertë dhe akademikë me eksperiencë në disiplina të ndryshme në fushën e bujqësisë, e veçanërisht për bimët e kultivuara dhe përmirësimin e bimëve. Pjesa më e madhe e stafit të çdo grupi ka kualifikim të lartë dhe janë të mirë trainuar në institucione të njohura evropiane që merren me resurset gjenetike. Ekspertët dhe akademikët janë angazhuar në aktivitetet e bankës gjenetike, në kërkime shkencore dhe në programet e mësimdhënies.

Anëtarët e stafit

Prof. As. Belul GIXHARI

 Funksioni DREJTOR 
Grupi Kërkimor
 Kontakt   bgixhari.agb@gmail.com
 Prof. Dr. Sokrat JANI  Funksioni  Kërkues
 Grupi Kërkimor
 Kontakt  sokratjani@yahoo.com
Prof. Dr. Fetah ELEZI   Funksioni  Kërkues
 Grupi Kërkimor
  Kontakt elezi_fetah@yahoo.com 
 Prof. As. Adriatik ÇAKALLI  Funksioni  Kërkues
 Grupi Kërkimor
  Kontakt   adcakli13@gmail.com
Prof. As. Frida ÇARKA  Funksioni   Kërkues
 Grupi Kërkimor
  Kontakt   fridacarka@yahoo.com

Prof. As. Tatjana KOKA

  Funksioni  Kërkues
  Grupi Kërkimor
  Kontakt    tatjanakokai@hotmail.com
Dr. Valbona HOBDARI   Funksioni   Kërkues
  Grupi Kërkimor
Kontakt  bona_hobdari@hotmail.com
Dr. Doriana BODE   Funksioni   Kërkues 
  Grupi Kërkimor
Kontakt  b_dori23@yahoo.com
Hajdar KUÇI   Funksioni  Kërkues
  Grupi Kërkimor
  • Hortikulturë
 Kontakt
Anika TOTOJANI   Funksioni   Kërkues
  Grupi Kërkimor
  • Dokumentimi & Informimi.
 Kontakt
  Funksioni   Kërkues
  Grupi Kërkimor
 Kontakt
Destemona SHEHU   Funksioni  Specialiste
  Grupi Kërkimor
 Kontakt  destemonas@hotmail.com

Bimët e Arave

Anëtarët e stafit

Hortikulturë

Anëtarët e stafit

Dokumentimi & Informimi

Anëtarët e stafit

Menaxhimi i Gjermoplazmës

Anëtarët e stafit