Stafi

Stafi i Institutit të Resurseve Gjenetike të Bimëve zhvillon aktivitetet e tij mbi bazën e tre grupeve kerkimore, të cilët kanë në përbërje të tyre ekspertë dhe akademikë me eksperiencë në disiplina të ndryshme në fushën e bujqësisë, e veçanërisht për bimët e kultivuara dhe përmirësimin e bimëve. Pjesa më e madhe e stafit të çdo grupi ka kualifikim të lartë dhe janë të mirë trainuar në institucione të njohura evropiane që merren me resurset gjenetike. Ekspertët dhe akademikët janë angazhuar në aktivitetet e bankës gjenetike, në kërkime shkencore dhe në programet e mësimdhënies.


Anëtarët aktiv të stafit

 

     

       

 • 1976-1980: Instituti i Lartë Bujqësor/Fakulteti i Agronomisë. 
 •          (1981: Diplomimi: Agronom i Lartë).
 • 1982-1983: Kualifikim Pasuniversitar: Universiteti Bujqësor i Tiranës/Fakulteti i Prodhimit Bimor.
 • 1990-1991: Post University Specialization on Tobacco Genetic Resources; Agricultural University, Perugia, ITALY.

       

 • 2019: Profesor.
 • 2003: Profesor i Asocuar.
 • 1996: Doktor i shkencave.
 • 1982-1983 & 1990-1991: Kualifikime Pasuniversitare. 

      

 • Drejtor: Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (2019- vazhdim).
 • Lektor (Eksperimentimi Shkencor): Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit/ Dep. Shkencave Agronomike (2008-vazhdim).
 • Drejtor: Instituti i Duhanit, Cërrik (1992-1997).
 • Bashkëpunëtor Shkencor: Instituti i Duhanit, Cërrik (1989-2008).
 • Agronom & Përgjegjes Sektori (Koop. Tipi Lartë Lekaj, Durrës) 1980-1989.
 • National Focal Point for the Albania National Inventory in EURISCO catalogue (2008-Present).
 • National Focal Point for the Albania in ITPGRFA (2013-Present).

       

   

 • Gjuhë e huaj: Anglisht, Italisht, Frëngjisht.
 • Aftësitë dhe kompetencat shoqërore/organizative: social, punë në grup, komunikues, menaxhues.
 • Aftësitë dhe kompetenca kompjuterike: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, etc.), GIS, Biodiversity, Statistical Tools, Adobe, Pinnacle, Photoshop, HTML, MS Word, etj.
 •  
 • Leje Drejtimi: Kategoria B
 • Për më shumë: Researchgate. ResearcherID. Google Scholar. ORCID. Scopus. Linkedin.

Prof. Dr. Sokrat JANI

 • Funksioni: Përgjegjës për Resurset Gjenetike të Bimëve Perimore: 2015-në vazhdim.
 • Emërtesa: Personel Akademik-Orientimi Kërkimor: 2015-në vazhdim. 
 • Grupi Kërkimor: Hortikulturë: 2015- në vazhdim.
 • Fusha kërkimore: Resurset Gjenetike të bimëve perimore: 2015-në vazhdim.
 • Arsimi i mesëm: Shkolla e Mesme Bujqësore, Fier: 1970-1974. 
 • Arsimi i lartë: Instituti i Lartë Bujqësor, Tiranë, Fakulteti i Agronomisë, 1974-1979.  
 • Diplomimi: Agronom i Lartë: 12 Maj 1979.
 • Marrë gradën “Doktor i shkencave”: Diploma Nr. 2214, 06 prill 1989.
 • Fituar Titullin “Prof. As.”: 21 Shkurt1995. 
 • Fituar Titullin “Prof”: Dipl Nr. 286; vendimi Nr. 63, datë 18 Dhjetor 2001. 
 • Mësimdhënia: Pedagog në Universitetin Bujqësor, Tiranë, Dep. Pr. Bimor: 2016 – në vazhdim. Pedagog Part – time, në Institutin e Larte Bujqësor, Tiranë, Katedra e Perimtarisë, 1982-1990.
 • Angazhime dhe funksione të tjerë:
 • Punonjës kërkimor shkencor dhe Drejtues i Dep. Kërkimit Shkencor në Qendrën e Transferimit të Teknologjive Bujqësore (QTTB), Lushnjë, 2006-2015.
 • Punonjës kërkimor shkencor dhe Drejtues i Dep. Kërkimit Shkencor në Institutin e Perimeve dhe Patates, Tiranë: 1981-2006.
 • Kryeagronom, në ish-Ndërmarrjen Bujqësore, Kamzë, Tiranë, 1989-1990.
 • Agronom SektoriPerimeve (ish – Ndërmarrjen Bujqësore, Levan, Fier) 1979-1981.
 • Botimet: Autor i shumë artikujve shkencor, kumtesave, referimeve në fushën e resurseve gjenetike të bimëve, përmirësimin gjenetik, prodhimin e farërave dhe teknologjinë e prodhimit të bimëve perimore, etj, autor dhe bashkë-autor në disa monografi dhe libra.
 • Kontakt: [email protected]; [email protected]
 • Cel: +355694053803
 • Për më shumë kliko: CV_Sokrat_ Oct_2019_Europass. PUBLIKIME-SHKENCORE. Pub. researchgate

Prof. Dr. Pëllumb Abeshi

 • Funksioni: Përgjegjës për Resurset Gjenetike të Drithrave, 2020-në vazhdim.
 • Emërtesa:Personel Kërkimor Akademik : Viti 2020-në vazhdim. 
 • Grupi Kërkimor: Bimët e arave: Viti 2020- në vazhdim.
 • Fusha kërkimore: Resurset Gjenetike të Drithërave: Viti 2020-në vazhdim.
 • Arsimi i mesëm: Shkolla e Mesme Bujqësore, Cërrik : 1974-1978. 
 • Arsimi i lartë: Instituti i Lartë Bujqësor, Tiranë, Fakulteti i Agronomisë, 1979-1983.  
 • Diplomimi:Agronom i Lartë: Diploma Nr.3794; Dt.05.07. 1983.
 • Marrë gradën“Doktor i shkencave”: Diploma Nr. 3636, Dt.27.08.1996.
 • Fituar Titullin“Mjeshtër Kërkimesh”: Diploma nr. 43, Dt.30.08.2000. 
 • Fituar Titullin“Prof”: Dipl Nr. 821; vendimi Nr. 150, Dt. 22.11.2007. 
 • Mësimdhënia: Pedagog në Universitetin Bujqësor, Tiranë, Dep. Pr. Bimor: Pedagog Part – time, në Universitetin  Bujqësor, Tiranë, lëndët çertifikimi i Farave dhe Biologjia e Farave” , 2000-2013.
 • Angazhime dhe funksione të tjerë:
 • Drejtor i Përgjithshëm i Politikave të Mjedisit në Ministrinë e Mjedisit. 2009-2020;
 • Sekretar i Përgjithshëm ne Ministrinë e Mjedisit . 2002-2009;
 • Drejtor i Entit Kombëtar te Farave dhe Fidanëve, Tirane. 1998-2002;
 • Punonjës kërkimor shkencor në Institutin e Duhanit Cërrik 1988-1997.
 • Drejtor i Institutit te Duhanit Cërrik. 1997-1998
 • Mësues ne shkollën e mesme profesionale Letëm, Librazhd. 1983-1988
 • Botimet: Autor i disa artikujve shkencor, kumtesave, referimeve në fushën e kërkimit shkencor për kulturën e duhanit, projekte, studime dhe hartime te raporteve kombëtare për  mjedisin, natyrën dhe biodiversitetin  dhe tekst mësimore  për certifikimin e farave si autor dhe bashkautor etj.  .
 • Kontakt: [email protected]; [email protected]; tel:682072312;
 • Për më shumë kliko: Cv-Pellumb Abeshi

Prof. As. Dr. Tatjana KOKAJ

 • Funksioni: Përgjegjëse për pemët frutore farore dhe sub-tropikale: 2017-në vazhdim. 
 • Emërtesa: Personel Akademik-Orientimi Kërkimor: 2008-në vazhdim. 
 • Grupi Kërkimor: Hortikulturë: 2008- në vazhdim.
 • Fushat kërkimoreResurset Gjenetike të pemëve frutore farore dhe sub-tropikale: 2017-në vazhdim. Resurset Gjenetike të pemëve sub-tropikale: 2008-2017.
 • Arsimi i mesëm: Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Qemal Stafa” 1977. 
 • Arsimi i lartë: Instituti i Lartë Bujqësor, Tiranë, Fakulteti i Agronomisë, 1978-1983. 
 • Diplomimi: Agronom i Lartë: 1983.
 • Marrë gradën “Doktor i shkencave” 1999;
 • Fituar Titullin “Prof. As.” 2012.
 • Mësimdhënia: Praktika mësimore me studentët në Universitetin Bujqësor, Tiranës: 2008- në vazhdim.
 • Angazhime dhe funksione të tjerë:
 • Kërkues & Bashkëpunëtor Shkencor: Specialiste për shkencën – IPV Tiranë: 1985-1995.
 • Kërkuese shkencore– IPF Vlore, 1995-2006.
 • Kërkuese-shkencore, 2006-2008-UB Tiranë-Faktulteti-Agronomisë, Dep. i Hortikulturës.
 • Botimet: Autore e shumë artikujve shkencor, kumtesave dhe referimeve në fushën e resurseve gjenetike të pemëve frutore, autore dhe bashkë-autore në disa monografi dhe libra.
 • Kontakt: [email protected] , [email protected]hotmail.com
 • Cel: +355 672848569, +355 695175491;  
 • Për më shumë kliko: T. Kokaj_CV_Jan_2020. T.KOKAJ short cv_Mars-2020Publikime të autoritPub. researchgate

Prof. As. Dr. Frida ÇARKA

 • Funksioni: Përgjegjëse për pemët frutore bërthamore dhe hardhinë: 2008-në vazhdim. 
 • Emërtesa: Personel Akademik-Orientimi Kërkimor: 2008-në vazhdim. 
 • Grupi Kërkimor: Hortikulturë: 2008- në vazhdim.
 • Fusha kërkimore: Resurset Gjenetike të pemëve frutore bërthamore dhe hardhinë: 2008-në vazhdim.
 • Arsimi i mesëm: Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Qemal Stafa” Tiranë: 1975-1979. 
 • Arsimi i lartë: Instituti i Lartë Bujqësor, Tiranë, Fakulteti i Agronomisë, 1980-1984. 
 • Diplomimi: Agronom i Lartë: 1984.
 • Marrë gradën “Doktor i shkencave” 1999;
 • Fituar Titullin “Prof. As.” 2010.
 • Mësimdhënia: Pedagog në Universitetin Bujqësor, Tiranë, Dep. Hortikulturë 2007-2010; Prodhimi Bimor: 2010-në vazhdim.
 • Angazhime dhe funksione të tjerë:
 • Kërkuese Shkencorenë Institutin e Pemëve Frutore e Vreshtave Tiranë: 1985-1996.
 • Kërkuese Shkencorenë Institutin e Pemëtarisë Vlorë, Stacioni i Tiranës: 1996-2006.
 • Kërkuese-Shkencore, në UBT – Faktulteti-Agronomisë, Dep. i Hortikulturës: 2006-2008
 • Botimet: Autor i shumë artikujve shkencor, kumtesave dhe referimeve në fushën e resurseve gjenetike të pemëve frutore, autor dhe bashkë-autor në disa monografi dhe libra.
 • Kontakt: [email protected]yahoo.com; [email protected]; [email protected]  
 • Cel: +355 684030621
 • Për më shumë kliko: CV_(anglisht)_2017. Publikime të autorit. Pub. researchgate

Prof. As. Dr. Adriatik ÇAKALLI

 • Funksioni: Përgjegjës për Rigjenerim-Shtimin e drufrutoreve: 2017-në vazhdim.
 • Emërtesa: Personel Akademik-Orientimi Kërkimor: 2008-në vazhdim. 
 • Grupi Kërkimor: Hortikulturë: 2008- në vazhdim.
 • Fusha kërkimore: Rigjenerimi-Shtimi i drufrutoreve & Resurset Gjenetike të Ullirit & Agrumeve: 2017-në vazhdim.
 • Arsimi i mesëm: Shkolla e Mesme e Përgjithshme “Qemal Stafa”; 1989. 
 • Arsimi i lartë: Instituti i Lartë Bujqësor, Tiranë, Fakulteti i Agronomisë, 1990-1995. 
 • Diplomimi: Agronom i Lartë: 1995.
 • Master Shkencor. “C.H.I.A.M” Bari Itali.- Double Degree Diploma: 1999.
 • Marrë gradën “Doktor i shkencave”: 2003;
 • Fituar Titullin “Prof. As.” : 2011.
 • Mësimdhënia: Pedagog në Universitetin Bujqësor, Tiranë, Dep. Pr. Bimor: 2008-në vazhdim.
 • Angazhime dhe funksione të tjerë:
 • Person kontakti & konsulent në projekte kombëtare & ndërkombëtare: 2000-2004.
 • Punonjës Kërkimor për Informimin & Dokumentimin: 2008-2017. 
 • Përgjegjes i Bankës Gjenetike, Enti Shteteror i Farave dhe Fidanave, Tiranë: 1999-2006.
 • Kërkues shkencor në Institutin e Pemtarisë, Stacioni Tiranë: 1996-1999.
 • Botimet: Autor i shumë artikujve shkencor, kumtesave dhe referimeve në fushën e resurseve gjenetike të pemëve frutore, autor dhe bashkë-autor në disa monografi dhe libra.
 • Kontakt: [email protected]gmail.com 
 • Cel: +355 676441954
 • Për më shumë kliko: Europass CV A.Cakalli_2017. Publikime të autorit. Pub. researchgate

Dr. Valbona HOBDARI

 • Funksioni: Përgjegjëse e Koleksioneve Bazë: 2008- në vazhdim . 
 • Emërtesa: Personel Akademik-Orientimi Kërkimor: 2008-në vazhdim. 
 • Grupi Kërkimor: Bimët e Arave (Bishtajoret): 2008- në vazhdim.
 • Fusha kërkimore: Resurset Gjenetike të Bishtajoreve: 2008-në vazhdim.
 • Arsimi i mesëm: Shkolla e Mesme e Përgjithshme “I. Qemali” Tiranë: 1978-1982.  
 • Arsimi i lartë: Instituti i Lartë Bujqësor, Tiranë, Fakulteti i Agronomisë, 1982-1986. 
 • Diplomimi: Agronom i Lartë: 1986.
 • Marrë gradën “Doktor i shkencave”: 2012.
 • Mësimdhënia: Pedagog në Universitetin Bujqësor, Tiranë, Dep. Pr. Bimor: 2008 në vazhdim.
 • Angazhime dhe funksione të tjerë:
 • Kërkuese për Menaxhimin e Gjermoplazmës në B. Gjenetike: 1998-2008.
 • Botimet: Autore e shumë artikujve shkencor, kumtesave dhe referimeve në fushën e resurseve gjenetike të bimëve.
 • Kontakt: [email protected],  [email protected]
 • Cel: +355 682737287
 • Për më shumë kliko: Europass. V.Hobdari_Eng_2020. Publikime të autorit. Pub. researchgate

Msc. Anika TOTOJANI

 • Funksioni: Përgjegjëse për Dokumentacionin Financiar-Administrativ të IRGJB: 2019-në vazhdim . 
 • Emërtesa: Personel Akademik-Orientimi Kërkimor: 2019-në vazhdim. 
 • Grupi Kërkimor: Dokumentimi Shkencor-Administrativ: 2019-në vazhdim.
 • Fusha kërkimore: Databaza ex situ e Resurseve Gjenetike të Bimëve në Bankën Gjenetike: 2019-në vazhdim.
 • Arsimi i mesëm: Sami Frashëri High School, Diplomë e shkollës së mesme, Tiranë, Shqipëri: 2001-2005. 
 • Arsimi i lartë: BS.c në Ekonomi dhe Agrobiznes, Speciazimi: Menaxhim Agrobiznesi,  Fakulteti i Ekonomisë dhe Agrobiznesit, AUT- Universiteti Bujqësor i Tiranës, Shqipëri: 2005-2008.
 • Diplomimi: Master shkencor Erasmus Mundus Master of Sciences , Agris Mundus: “Sustainable Development in Agriculture”- Double Degree Diploma: 2009-2011.
 • Mësimdhënia: Lektore në lëndet e Menaxhimit Strategjik; Sipërmarrje dhe Inovacion: 2015-2016.
 • Angazhime dhe funksione të tjerë:
 • Kërkuese shkencore në fushën e Inovacionit, Sipërmarrjes dhe Menaxhimit të Biznesit: 2012-në vazhdim.
 • Anëtare Projekti, SIFE – Studentët ne Nderrmarjet e reja, financuar nga GTZ: 2007-2008.
 • Kërkuese, menaxhere & Asistente në Projektin UniBRai: 2012-2016.
 • Botimet: Autore e shumë artikujve shkencor, kumtesave dhe referimeve në fushën e resurseve gjenetike të bimëve.
 • Kontakt: [email protected] 
 • Cel: +355 676327316
 • Për më shumë kliko: Anika T. CV

Msc. Hajdar KUÇI

 • Funksioni: Përgjegjës për Koleksionet Fushore në Valias: 2018-në vazhdim. 
 • Emërtesa: Personel Akademik-Orientimi Kërkimor: 2018-në vazhdim. 
 • Grupi Kërkimor: Hortikulturë: 2018- në vazhdim.
 • Fusha kërkimore: Resurset Gjenetike të Pemëve Frutore: 2018-në vazhdim.
 • Arsimi i mesëm: Shkolla e Mesme Bujqësore, Maminas, Durrës: 1976-1980. 
 • Arsimi i lartë: Instituti i Lartë Bujqësor, Tiranë, Fakulteti i Agronomisë, 1982-1986. 
 • Diplomimi: Agronom i Lartë: 1986.
 • Master: Hortikulturë, 2004.
 • Mësimdhënia:  Trajnime për Perimet në sera & Pemëtarinë.
 • Angazhime dhe funksione të tjerë: Drejtor Rajonal i Bujqësis: 2005-2013.
 • Punonjës Kërkimor për Koleksionet Fushore: 2018- në vazhdim.
 • Botimet: Autor i disa artikujve shkencor, kumtesave dhe referimeve në fushën e resurseve gjenetike të bimëve. 
 • Kontakt: [email protected] 
 • Cel: +355 682026856
 • Për më shumë kliko: Europass_Hajdar_Kuçi_Maj_2019

Msc. Antoneta BRAHUSHI 

 • Funksioni: Specialist, Qershor 2020 – në vazhdim.
 • Emërtesa: Personel ndihmës kërkimor: 2020-në vazhdim. 
 • Grupi Kërkimor: Pranimi, regjistrimi dhe ruajtja e gjermoplazmës. 
 • Funksioni: Specialiste për para-pranimin dhe përpunimin e materialeve të resurseve  gjenetike: 2020-në vazhdim.
 • Arsimi i mesëm: Shkolla e Mesme Bujqesore, Delvine, 1989.
 • Arsimi i lartë: Instituti i Lartë Bujqësor, Tiranë, Fakulteti i Agronomisë, 1990-1995.
 • Diplomimi: Agronom i Lartë: 1995.
 • Arsimi i lartë: Universiteti Bujqesor i Tiranes, Fakulteti Ekonomise dhe Agrobiznesit, 1995-2005.
 • Diplomimi: “Ekonomist Agrar”, 2005.
 • Master Shkencor: “Permiresimi Gjenetik i Bimeve dhe Prodhimi i Farerave dhe Fidaneve”, 2008.
 • Marrë gradën: “Master i Shkencave”, 2008.
 • Angazhime dhe funksione të tjerë:
 • Specialiste: Keshillime, trainime ne fushen e bujqesise dhe zhvillimit rural; Aprobim fidanesh dhe marrje mostra per rianalize te farave; Drejtoria e Bujqesise Tirane, Shtator 2006- Maj 2020.
 • Specialiste: Studime, kerkime shkencore, trainime mbi teknologjite e kultivimit te perimeve; Instituti i Perim-Patateve, Tirane, Janar 2004 deri Janar 2005 dhe Shkurt 2006 deri Shtator 2006.
 • Specialiste: Menaxhim ekonomik dhe financiar te fondeve te Fakultetit, Fakulteti i Bujqesise, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Janari 1996 deri me Maj 1997.
 • Specialiste: Mbledhja dhe perpunimi i te dhenave bujqesore; Drejtorine e Bujqesisse Delvine, Prill 1995 deri me Dhjetor 1995.
 • Kualifikime & Trajnime: Bujqesia Bio, alternative e zhvilllimit te Qendrueshem; Bujqesia Organike dhe keshillimi; Mbrojtja e bimeve dhe analizat e tokes; Kultivaret autoktone te perimeve; Mbi perdorimin e qendrueshem te resurseve gjenetike te bimeve te arave; Base level Training for Public Extension Adviser in Albania; Mbulimi i demeve bujqesore dhe ruajtja e kapaciteteve prodhuese – IPA 2013; Organic Agriculture, an instrument for a healthy food and sustainable rural development: Policies, legislation and Education; Biodiversiteti dhe zhvillimi ekonomik; Politikat e BE per bujqesine dhe zhvillimin rural; Programi IPARD dhe masat per Shqiperine; pergatitja e biznes planeve per projetet ne fushen e bujqesise dhe zhvillimit rural; etj.
 • Kontakt: [email protected]
 • Cel: +355677052084
 • Për më shumë kliko: Jetëshkrim CV A.Brahushi_Korrik 2020

Msc. Flutur TERPO

 • Funksioni: Specialist, Qershor 2020 – në vazhdim.
 • Emërtesa: Personel ndihmës kërkimor: 2020-në vazhdim. 
 • Grupi Kërkimor: Para-pranimi, regjistrimi dhe ruajtja e gjermoplazmës.
 • Funksioni: Laborante për pranimin dhe përpunimin e materialeve të resurseve  gjenetike: 2019-në vazhdim.
 • Arsimi i mesëm: __________________ .
 • Arsimi i lartë: Universiteti Bujqësor i Tiranës, Tiranë, Fakulteti i Agronomisë, __________.
 • Diplomimi:
 • Mësimdhënia:  ———: ———- .
 • Angazhime dhe funksione të tjerë: _________ .
 • Botimet: ___________. 
 • Kontakt:  
 • Cel: +355 
 • Për më shumë kliko: 


Staf i larguar në Institucione të tjerë

Dr. Doriana XHULAJ (BODE)

 • Funksioni: Përgjegjëse e Vlerësimeve Biomorfologjike: 2017-2019 . 
 • Emërtesa: Personel Akademik-Orientimi Kërkimor: 2008-2019. 
 • Grupi Kërkimor: Bimët e Arave: 2008- 2017.
 • Fusha kërkimore: Resurset Gjenetike të Bimëve Mjeksore & Aromatike: 2017-2019.
 • Arsimi i mesëm: Shkolla e mesme e pergjithshme “Eqerem Çabej”, Tiranë, 1993- 1997.  
 • Arsimi i lartë: Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Dega Biologji.
 • Diplomimi: Biolog.
 • Marrë gradën “Doktor i shkencave”: 2011.
 • Mësimdhënia: Pedagog në Universitetin Bujqësor, Tiranë, Dep. Shkencave Agronomike: 2016- në vazhdim. Dep. Pr. Bimor: 2009-2010.
 • Angazhime dhe funksione të tjerë:
 • Kërkuese në Laboratorin In vitro: 2008-2017. 
 • Specialiste e Bankës Gjenetike, Enti Shteteror i Farave dhe Fidanave, Tiranë: 2002-2008. 
 • Pedagog (Lektor) në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Shkencave te Natyrës: 2004-2015.
 • Botimet: Autore e shumë artikujve shkencor, kumtesave dhe referimeve në fushën e resurseve gjenetike të bimëve.
 • Kontakt: [email protected]; [email protected]  
 • Cel: +355 692172731
 • Për më shumë kliko: Europass CV D.(Bode)XHULAJ. Publikime të autorit. Pub. researchgate.


Anëtarët e stafit në pension


Prof. Dr. Halit SULOVARI

DREJTOR i Qendrës së Resurseve Gjenetike (QRGJ) 2008-2015.

 • Personel Kërkimor Akademik 2008-2015.
 • Arsimi i mesëm, 1960-1964, në Teknikumin Bujqësor Fier.
 • Arsimi i lartë, 1967-1972, Fakulteti i Agronomisë (Instituti i Lartë Bujqësor, Tiranë). 
 • Fituar gradën “Doktor i shkencave” 1987;
 • Fituar titullin Prof. as. 1995;
 • Fituar titullin Prof. 2005.
 • Pedagog në Universitetin Bujqësor 1977-2015.
 • Autor i mjaft artikujve shkencore, kumtesave dhe referimeve në fushën e përmirësimit gjenetik të bimëve, resurseve gjenetike, eksperimentimit shkencor bujqësor, monografi, etj. 
 • Dalë në pension: 2015.
 • Kontakt: [email protected]
 • Për më shumë kliko: Prof.Dr.Halit SULOVARI_CV

Prof. As. Dr. Ilir ÇIÇI

 • Personel Kërkimor Akademik 2008-2012
 • Arsimi i mesëm: Teknikumi bujqesor Golem, Kavaje, 1961-1965. 
 • Arsimi i lartë: Fakulteti i Agronomisë (Instituti i Lartë Bujqësor, Tiranë), Dega FRUTIKULTURË,  1965-1970. 
 • Fituar gradën “Doktor i shkencave” 1999;
 • Fituarin titullin Prof. as. 2007. 
 • Pedagog i jashtëm në Universitetin Bujqësor, Dep. Hortikulturë 2002-2012.
 • Autor i shumë artikujve shkencore, kumtesave dhe referimeve në fushën e resurseve gjenetike të pemëtarisë, monografi, etj. 
 • Dalë në pension: 2012.
 • Kontakt: [email protected]
 • Për më shumë kliko: Ilir_Cici_CVILIR A. CICI.CV_Akademike;
 • Ilir Çiçi_Biografi e shkurter.

Dr. Rajmonda SEVO

 • Personel Kërkimor Akademik 2008-2016. 
 • Arsimi i mesëm: Shkolla e Mesme e prëgjithëshme ” Ismail Qemali “ Tiranë 1971-1974.  
 • Arsimi i lartë: Diplome Universitare Master, Fak. AGRONOMI, Dega M. BIMESH, Tirane 1980.
  Shkolle Pasuniversitare “AGRONOMI” dhe mbrojtje Mikroteze (2001-2003)
 • Fituar gradënDoktor i shkencave” 2006
 • Pedagog i jashtëm në Universitetin Bujqësor, Dep. Hortikulturë 2002-2012.
 • Autore e disa artikujve shkencore, kumtesave dhe referimeve në fushën e resurseve gjenetike të pemëtarisë, etj. 
 • Dalë në pension: 2016.
 • Kontakt: [email protected] 
 • Për më shumë kliko: R.SEVO – CV English. R.SEVO -CV Shqip

Dr. Hairi ISMAILI

 • Personel Kërkimor Akademik2010-2019
 • Arsimi i mesëm:Teknikumi bujqesor Delvine, 1968-1972. 
 • Arsimi i lartë: Fakulteti i Agronomisë (Instituti i Lartë Bujqësor, Tiranë), Dega FRUTIKULTURË,  1972-1977. 
 • Fituar gradën “Doktor i shkencave” 1989;
 • Kerkues shkencor ne Institutin e Ullirit dhe Agrumeve Vlore 1982-2005
 • Drejtor I Projektit te Manaxhimit te Burimeve Ujore (PMU) 2005-2010
 • Kerkues shkencor per ullirin ne banken gjenetike 2010-2019
 • Pedagog i jashtëm në Universitetin Bujqësor, Dep. Hortikulturë 2002-2019.
 • Autor i 188 artikujve shkencore, kumtesave dhe referimeve në fushën e resurseve gjenetike të pemëtarisë, 5 monografi, 7 libra etj. 
 • Researchgate.net.hairi ismaili
 • Dalë në pension: 2019.
 • Kontakt[email protected][email protected]
 • Për më shumë kliko: CV_H_Ismaili_Eng_2013. CV_H_Ismaili_Shqip_2013.

Prof. Dr. Fetah ELEZI

 • Funksioni: Drejtor i Institutit të Resurseve Gjenetike të Bimëve: 2015- 2019. 
 • Emërtesa: Personel Akademik-Orientimi Kërkimor: 2008- 2020. 
 • Grupi Kërkimor: Bimët e Arave: 2008- 2020.
 • Fusha kërkimore: Resurset Gjenetike të drithrave: 2008-2020.
 • Arsimi i mesëm: Teknikumi Bujqësor Golem, Kavajë: 1965-1969. 
 • Arsimi i lartë: Instituti i Lartë Bujqësor, Tiranë, Fakulteti i Agronomisë, 1969-1974. 
 • Diplomimi: Agronom i Lartë: 1974.
 • Marrë gradën “Doktor i shkencave”: 2006.
 • Fituar Titullin “Prof. As.”: 2012.
 • Fituar Titullin “Prof”: 2014.
 • Mësimdhënia: Pedagog në Universitetin Bujqësor, Tiranë, Dep. Pr. Bimor 2006- në vazhdim.
 • Angazhime dhe funksione të tjerë: 
 • Anëtar i Senatit Akademik të Universitetit Bujqësor të Tiranës, 2012- në vazhdim.
 • Botimet: Autor i shumë artikujve shkencor, kumtesave dhe referimeve në fushën e resurseve gjenetike të bimëve, autor dhe bashkë-autor në disa monografi dhe libra.
 • Dalë në pension: 2020.
 • Kontakt: [email protected] 
 • Cel: +355 686046794
 • Për më shumë kliko: Publikime të autorit. Pub. researchgate

Destemona SHEHU

 • Funksioni: Specialiste për Menaxhimin e Gjermoplazmës bimore në Bankën Gjenetike: 2007- në vazhdim . 
 • Emërtesa: Personel Ndihmës Akademik me orientim mësimor: 2008- në vazhdim. 
 • Grupi Kërkimor: Menaxhimi i Gjermoplazmës në Bankën Gjenetike: 2008- në vazhdim.
 • Fusha kërkimore:  Pranim-Përpunim Mostrash të koleksioneve bazë, aktive & në pritje: 2008- në vazhdim . 
 • Arsimi i mesëm: Arsimi i mesëm i përgjithshëm, Shkolla “ H. Xhelo ”, Vlore, 1977. 
 • Arsimi i lartë: Instituti i Lartë Bujqësor, Tiranë, Fakulteti i Agronomisë: 1980-1984. 
 • Diplomimi: Agronom i Lartë: lëshuar nga Fakulteti Agronomisë, 1984.
 • Angazhime dhe funksione të tjerë:
 • Specialiste agronome në Entin Shtetëror të Farave dhe Fidanave, Sektori Bankës Gjenetike: 2001-2006.
 • Specialiste në Administratën e Shoqërive Tregtare, Tiranë: 1993-1999.
 • Specialiste agronome në Kombinatin e Konservave, Industria Ushqimore, Vlorë: 1988-1992.
 • Botimet: Autore e disa artikujve shkencor, kumtesave dhe referimeve në fushën e resurseve gjenetike të bimëve.
 • Dalë në pension: 2020.
 • Kontakt: [email protected]
 • Cel: +355 692077030
 • Për më shumë kliko: mona-cv-10-shqip-banka2Bimët e Arave

Anëtarët e stafit

Hortikulturë

Anëtarët e stafit

Dokumentimi & Informimi

Anëtarët e stafit

Menaxhimi i Gjermoplazmës

Anëtarët e stafit