AKTIVITETET E FUNDIT


Dita Botërore e Bishtajoreve 2022

Dita Botërore e Bishtajoreve festohet çdo vit më 10 shkurt dhe në vitin aktual 2022, është hera e katërt e festimit të Ditës Botërore të Bishtajoreve. Tema e Ditës Botërore të Bishtajoreve 2022 do të jetë: “Bishtajoret për të fuqizuar të rinjtë në arritjen e sistemeve të qëndrueshme agroushqimore“. Lexo më shumë: Dita Botërore e Bishtajoreve 2022 (BG)

 


UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS DHE UNIVERSITETI BOKU I VJENËS, DREJT NJË BASHKËPUNIMI AFATGJATË UBT-BOKU PER REALIZIMIN E STRATEGJISË SË ZHVILLIMIT “UBT 2030’’

Universiteti Bujqësor i Tiranës me mbështetjen e qeverisë shqiptare ka filluar një bashkëpunim me universitetin prestigjioz në shkencat bujqësore, burimet natyrore dhe shkencat e jetës, University of Natural Resources and Life Sciences, BOKU (nga emërtimi në gjermanisht: Universität für Bodenkultur), Vjenë. BOKU është jo vetëm një ndër universitetet më prestigjiozë dhe me reputacion të Europës në fushat përkatëse, por spektri i fushave që mbulon në veprimtarinë e tij akademike dhe kërkimore, përkatësisht, shkencat bujqësore, burimet natyrore, shkencat e jetës, përputhen shumë mirë me profilin dhe fushën e veprimtarisë së UBT.

Në vijim të vizitës së zhvilluar në muajin korrik 2021 në BOKU Vjenë, kryesuar nga Kryeministri i vendit, z. Edi Rama, më 9 dhe 10 shtator 2021, një delegacion i nivelit të lartë i kryesuar nga Rektori i BOKU, Prof. DI Dr. DDr.h.c. Hubert Hasenauer dhe disa drejtues kryesorë të fakulteteve të këtij universiteti zhvilluan një vizitë në Universitetin Bujqësor të Tiranës.

Gjatë takimeve të zhvilluara në ambientet e UBT, delegacioni austriak u njoh me aktivitetin dhe strukturën e UBT, programet e studimit, problematikën dhe objektivat për periudhën 2021-2030 nga drejtuesit më të lartë të universitetit Bujqësor, kryesuar nga rektori i këtij institucioni, Prof. Dr. Fatbardh Sallaku. ………………………………………………………

Në fushën e Transferimit të Njohurive, Teknologjisë dhe Inovacionit u diskutua me kolegët austriakë ambicia drejt institucionalizimit të rolit lider të UBT në sistemin e transferimit të njohurive dhe teknologjive dhe Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS) në tërësi, në bujqësi, mjedis, ushqim, pyje dhe zhvillim rural, mbështetur edhe në modelin e Austrisë dhe vendeve të tjera, përmirësime në bashkëpunimin e UBT me aktorët e bujqësisë dhe nënsektorëve të tjerë mbështetur në modelin e BOKU dhe të Austrisë, zhvillimin e mëtejshëm të funksionit të trajnimeve dhe shërbimeve për të tretë të UBT së bashku me aspektet financiare të saj si dhe dixhitalizimi i ofertës akademike dhe përdorimi komplementar i mësimit online në procesin mësimor në të tre nivelet. …………………

Ditën e parë të vizitës ky delegacion u prit në një darkë të veçantë nga Kryeministri i vendit z. Edi Rama, ku u theksua që UBT mbështetet me përparësi nga qeveria shqiptare si qendra kryesore e arsimimit të lartë dhe kërkimit shkencor në fushën e bujqësisë, blegtorisë, mjedisit, sigurisë ushqimore dhe zhvillimit rural në vendin tonë dhe se UBT duhet që të ndërmarrë një proces të thellë reformimi me qëllim ndërkombëtarizimin e ofertës akademike nëpërmjet njehësimit të programeve mësimore, programeve të njohura internacionalisht, ofrimit të programeve “Joint’’ ose të përbashkëta etj; ndërkombëtarizimit të kërkimit shkencor dhe studimeve të doktoratës si dhe ambicien për t’a shndërruar UBT në një Qendër Ekselence dhe lider të inovacionit, zhvillimit të bujqësisë, mbrojtjes së mjedisit dhe përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike.

Gjatë vizitës në ditën e dytë, delegacioni austriak zhvilloi një takim me stafin e Institutit të Resurseve Gjenetike të Bimëve, ku u njoh me punën që bën Instituti, me aktivitetin dhe rolin e Bankës Gjenetike, me llojet e koleksioneve gjenetike, me praktikat në laboratorët e pranim-rregjistrimit dhe të ruajtjes afatgjatë të resurseve gjenetike të bimëve.

Për më shumë: UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS DHE UNIVERSITETI BOKU I VJENËS, DREJT NJË BASHKËPUNIMI AFATGJATË


Rama: UBT është një nga pikat më strategjike ku projektohet zhvillimi i vendit, ku jepet dija për një sektor që do të shkojë duke u zhvilluar

Për herë të parë këtë vit fermerët u mbështetën me naftë pa akcizë, pa taksë karboni, pa taksë qarkullimi për punimet e mekanizuara në bujqësi, ku kanë përfituar rreth 20 000 fermerë nga e gjithë Shqipëria. Për këtë proces, për programin e naftës falas për fermerët dhe për planet e qeverisë për sektorin e bujqësisë por me vëmendje edhe tek zhvillimet tek UBT foli në ambientet e këtij universiteti, Kryeministri Rama në një takim ku ishin të pranishëm përveç stafit akademik të UBT-së, përfaqësuesve të MBZHR apo institucioneve në varësi, student/ë të UBT-së edhe fermerë nga vende të ndryshme të Shqipërisë. Në fjalën e tij duke u përqëndruar tek universiteti ai shtoi se do të bëhen përpjekje për të rritur interesin e të rinjve për Universitetin Bujqësor i Tiranës, i cili deri më sot sipas tij, është parë me paragjykim. ‘’Besoj shumë që UBT është një nga pikat më strategjike ku projektohet zhvillimi i vendit, ku jepet dija për një sektor që do të shkojë duke u zhvilluar“.

Në emër të UBT-së, Prof. Sallaku (ndër tjera) theksoi se ky IAL është i gatshëm të ofrojë kontributin e tij në një sërë sektorësh të tillë si studimi agronomik i tokave, ngritjen e sistemit të regjistrave të fermave e të tjera. Ai përmendi edhe Bankën e Resurseve Gjenetike si një aset mjaft i rëndësishëm që mund t’i shërbejë një sërë programeve ndihmëse apo politikave të ndryshme të MBZHR. Të gjitha këto-shtoi Rektori i UBT- janë kontribute që i nevojiten jo vetëm palëve të përfshira, por edhe vetë ekonomisë së vendit dhe aspiratave integruese të Shqipërisë drejt Bashkimit Europian… 

 

Për më shumë: UBT është një nga pikat më strategjike ku projektohet zhvillimi i vendit, ku jepet dija për një sektor që do të shkojë duke u zhvilluar, ose Foto-aktivitete.


Koleksionohet specia e elbit me qepujkë (Hordeum Bulbosum L.)

Elbi me qepujkë (Hordeum Bulbosum L.) është një formë e egër e elbit  e cila është  ne listën e  IUCN te specieve te rrezikuara  pasi  ndryshimet klimatike dhe ndikimit njerëzor  ka bërë që  ajo të jetë përfshire në ketë listë dhe të gëzoj një status të veçantë mbrojtje. Kjo formë e egër e elbit është identifikuar nëpërmjet ekspeditave eksploruese  dhe në vendin tonë. Në Shqipëri janë zhvilluar ekspedita koleksionimi ndër vite nga autore shqiptar dhe të huaj. Së fundmi nga një eksplorim i zonave te Shqipërisë se Jugut, dhe konkretisht ne  kodrat e fshatin Dritas te komunës Finiq, Sarandë, janë  identifikuar dhe janë marrë edhe mostra të tyre për tu rigjeneruar dhe ruajtur në bankën gjenetike të bimëve  të Institutit të Resurseve Gjenetike të Bimëve……Për më shumë: elbi me qepujke.

 


ZHVILLOHET PRAKTIKA PROFESIONALE PËR STUDENTËT E DEPARTAMENTIT TË SHKENCAVE AGRONOMIKE

Praktika Profesionale ka qenë dhe do të mbetet një hallkë e domosdoshme e formimit të specialistëve të ardhshëm në drejtimin e prodhimit bimor. Atë nuk mund ta zëvendësojë  dhe kompesojë asnjë llojë praktike tjetër që zhvillohet gjatë procesit mësimor. Parë nga ky këndvështrim praktika profesionale që po realizojnë pranë Institutit të Resurseve Gjenetike të Bimëve (IRGJB) studentët e Departamentit të Shkencave Agronomike (UBT) (24 Maj deri 18 Qershor, 2021)   ka si qëllim aftësimin e studentëve me shprehitë e specialistit të ardhshëm në mënyrë që pas mbarimit të shkollës dhe diplomimit të orientohet dhe ingranohet me lehtësi e shpejtësi në vendin e punës ku do të punësohet. Gjatë realizimit të Praktikës Profesionale, studentët po njihen me:

 • Aktivitetin e Institutit të Resurseve Gjenetike të Bimëve (IRGJB).
 • Historikun e Institutit Resurseve Gjenetike të Bimëve.
 • Organizimin e IRGJB (Grupet Kërkimore).
 • Inventarin Kombëtar të RGJB në Bankën Gjenetike Shqiptare.
 • Proçedurat që aplikohen dhe studimet në Bankën Gjenetike:
 • Eksplorimi & Koleksionimi i RGJB për shtimin e koleksioneve ex situ: (bazë fara, fushore, aktive).
 • Pranimi i gjermoplazmës, Regjistrimi i gjermoplazmës, Dokumentimi i informacionit, Të dhënat e pasaportës.
 • Menaxhimi i koleksioneve ex situ: bazë fara, fushore dhe aktive (farë + fidanë)
 • Rigjenerimi dhe shumëzimi i materialit gjenetik të gjermoplazmës së vendit
 • Karakterizimi dhe vlerësimi i aksesioneve të gjermoplazmës së vendit:
 • Ruajtja, shumëzimi dhe përdorimi i qëndrueshëm i resurseve gjenetike të bimëve/të varieteteve të fermerit.

Praktika po realizohet e kombinuar në laborator dhe në fushën eksperimentale të koleksioneve gjenetike bimore në Valias. Çdo procedurë e bankës gjenetike realizohet sipas protokolleve të standardeve ndërkombëtare për të cilat studenti mban shënime kryesore, mëson metodikën e punës dhe merr pjesë në aktivitetin se si realizohet një proçedurë në laborator dhe në kërkimet në fushë. Bazuar në sa më sipër praktika profesionale po realizohet sipas protokollit që studenti është i detyruar të plotësojë, ku shënohen problemet si trajtohen dhe si zgjidhen ato. Psh., studentët po asistojnë në kryerjen e analizave për fuqinë mbirëse të farave, në mbjelljen e një eksperimenti në fushë me një kulturë të caktuar, në kryerjen e matjeve biometrike, morfollogjike të bimëve në fushë, në realizimin e përshkrimit (karakterizimit) dhe vlerësimit fushor, etj.. Studentët, bazuar në protokoll,  po shënojnë të gjithë proçeset që kryhen, mënyrën se si kryhen, si merren të dhënat, si kontrollohen provat në laborator dhe në fushë, cilët janë parametrat e mostrës së farës, si drejtohet një njësi kërkimore, etj. Gjatë praktikës studentët po njohin: Speciet e bimëve që ruahen në koleksionet gjenetike fushore në Valias dhe rëndësinë e tyre si pjesë e Inventarit Kombëtar për ruajtjen e Resurseve Gjenetike të Bimëve me vlerë përdorimi, me rezerva potenciale për përmirësimin gjenetik dhe ruajtjen e atyre specieve që janë në rrezik zhdukje

     

      

 

Për më shumë kliko: Foto-aktivitete


Së bashku në rrugën e dijes…

Nxënësit e klasës XI-B dhe pedagogë të lëndës së biologjisë nga Gjimnazi jopublik “Ibrahim Dalliu” vizituan Institutin e Resurseve Gjenetike të Bimëve (Bankën Gjenetike të Farave). Prof.As.Dr. Adriatik Çakalli, një prej kërkuesve shkencor të këtij instituti, prezantoi nxënësit me disa prej laboratorëve dhe procedurave nëpërmjet të cilave kalon ruajtja e farave dhe dhomën frigoferike të Bankës Gjenetike të farave. Në mbyllje nën drejtori i shkollës, z. Xhevat Gërdeci, theksoi: “Falenderojmë stafin e Institutit të Resurseve Gjenetike të Bimëve për mikpritjen për mundësimin e kësaj veprimtarie”.

……Për më shumë kliko: Së bashku në rrugën e dijes.


MARREVESHJE BASHKEPUNIMI

Nënshkruhet marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Bashkisë Belsh

Në datë 14 Prill 2021 në Bashkinë Belsh (Qarku Elbasan), u zhvillua një takim ndërmjet stafit drejtues të Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe stafit drejtues të Bashkisë Belsh. Në takim u diskutuan mundësitë për fushat e bashkëpunimit dhe u nënshkrua një marrëveshje ndërmjet dy institucioneve. Marrëveshja e Bashkëpunimit ndërmjet Universitetit Bujqësor të  Tiranës (UBT) dhe Bashkisë Belsh u  nënshkrua nga Rektori i Universitetit Bujqësor të Tiranës Prof. Dr. Fatbardh Sallaku dhe kryetari i Bashkisë Belsh Z. Arif  Tafani. Qëllimi i kësaj marrëveshjeje është institucionalizimi i bashkëpunimit ndërmjet Universitetit Bujqësor të  Tiranës (UBT) dhe Bashkisë Belsh në fushën e bujqësisë, blegtorisë, akuakulturës, teknologjive ushqimore, agroturizmit, si dhe ruajtjen, menaxhimin dhe përdorimin e qëndrueshëm të diversitetit të zonës, mjedisi, pyjet, resurset gjenetike dhe liqenet. Për më shumë kliko: Marrëveshje bashkëpunimi UBT-Bashkia Belsh.

 


Konferenca Kombëtare “Bujqësia, një Shkencë Jetësore me Rrënjët në Biologjinë e Aplikuar”

Universiteti Bujqësor i Tiranës  zhvillloi në datën 3.12.2020 Konferencën Kombëtare: ‘’Bujqësia, shkenca jetësore me rrënjët në Biologjinë e Aplikuar’’ organizuar…… Lexo më shumë:


NGA “FJALIMI I REKTORIT TË UNIVERSITETIT BUJQËSOR TË TIRANËS”,

PROF. DR. FATBARDH SALLAKU

 • Të nderuar zonja dhe zotërinj part time job near me dhe Senatorë,
 • Të nderuar zotërinj Dekanë të porsazgjedhur,
 • I nderuar zoti Administrator,
 • Të nderuar anëtarë të Bordit med advice të Administrimit,
 • Të nderuar zv./Rektorë,
 • I nderuar Prof. Musabelliu, ish rektor
 • Të nderuar pjesëmarrës

Mirëmëngjes dhe faleminderit shumë për praninë sot në këtë takim të parë të Senatit Akademik të UBT-së, ku merr udhë rrugëtimi i ekipit të ri drejtues për katër vitet e ardhëshme. Unë së pari do të doja të shpreh falënderimet e mia të përzemërta për të gjithë kolegët dhe studentët për mbështetjen e tyre, për të më besuar drejtimin e UBT-së. Jam shumë i nderuar që do të kem mundësinë të shërbej për këtë Universitet, si një ndër Institucionet më prestigjoze të arsimit të lartë në vend. Unë besoj dhe Ju siguroj që e ardhmja do të udhëhiqet nga një marrëdhënie besimi dhe mirëkuptimi ndërmjet autoritetetit të Rektorit, strukturave drejtuese të rektoratit, Senatit akademik, Administratorit dhe Bordit të Administrimit, strukturave të zgjedhura në çdo fakultet, si dhe strukturave të ndryshme të qeverisjes qendrore dhe vendore, të cilat unë i konsideroj vendimtare për arritjen e objektivave që ne i kemi vendosur vetes. ……..

Lexo më shumë: P L A T F O R M A_PËR DREJTIMIN DHE QEVERISJEN E UNIVERSITETIT BUJQËSOR TË TIRANËS 2020-2024_Prof. Dr. F. SALLAKU


INSTITUTI I RESURSEVE GJENETIKE TË BIMËVE MERR PJESË NË PANAIRIN 

“SHQIPËRIA PUNON TOKËN”

Në sheshinSkënderbej”, në datat 16-17 Nëntor 2019, u organizua edicioni i tretë i panairit “Shqipëria punon tokën”. Panairi, i organizuar nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë, përbën eventin më të madh për bujqësinë, zhvillimin rural dhe agrobiznesin në Shqipëri dhe mbetet vitrina më e mirë për promovimin e produkteve shqiptare. Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (IRGJB), si njësi kryesore e Universitetit Bujqësor të Tiranës, mori pjesë në këtë Panair duke prezantuar farëra të vendit me vlera të larta cilësore dhe me përshtatshmëri ndaj ndryshimeve klimatike. Farërat janë pjesë e Resurseve Gjenetike të Bimëve (RGJB), që IRGJB mban në ruajtje afatgjatë në Bankën Gjenetike. Panairi u vizitua nga qytetarë të shumtë, ku një pjesë e mirë e tyre interesoheshin se si dhe ku mund të gjenin nga këto farëra. 

Panairi u vizitua gjithashtu nga Kryeministri Edi Rama, i shoqëruar nga Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Bledi Çuçi dhe nga Kryebashkiaku Erion Veliaj, të cilët bënë një vizitë në stendën e UBT ku panë nga afër Resurset Gjenetike të Bimëve dhe produktet  bujqësore të ekspozuara në stendën e UBT-sëPër më shumë: Foto-aktivitete


Dy specie me rëndësi gjenetike në bregdetin Jonian të Shqipërisë

Shqipëria është territor me rëndësi për të afërmit gjenetik të specieve perimore, e veçanërisht ato të gjinisë Brassica.  Një ekspeditë e përberë prej ekspertëve të ECPGR, përkatësisht z. Lorenzo Maggioni (Sekretar i Përgjithshëm i ECPGR) , Eva Thörn (Drejtuese e Komitetit Ekzekutiv të ECPGR), Imke Thormann (Zyra Federale e Bujqësisë dhe Ushqimit, Bonn, Gjermani), Fetah Elezi dhe Sokrat Jani nga Instituti i   Resurseve Gjenetike të Bimëve  të UBT, zhvilloi më datë 04 prill 2019 në bregdetin Jonian (disa zona të rrethit të Vlorës) një mision eksplorimi për speciet në rrezik zhdukje. Rezultatet e misionit ishin me vlerë, pasi u evidentua ekzistenca e dy specieve me interes gjenetik: Brassica  cretica dhe Brassica incana subsp. aegaea

Brassica cretica                    Brassica incana  

Për më shumë: Foto-aktivitete


Takimi për Bimët Perimore i Rrjetit Evropian të Vlerësimit (EVA)

Nën kujdesin e Institutit të Resurseve Gjenetike të Bimëve, të Universitetit Bujqësor të Tiranës (UBT), më 2-3 Prill 2019 u mbajt në Durrës (Shqipëri) Takimi për Bimët Perimore i Rrjetit Evropian të Vlerësimit(EVA-Vegetable EVA meeting) të ECPGR  (Programi Evropian i Bashkëpunimit për Burimet Gjenetike të Bimëve). Në takim morën pjesë kërkues shkencor nga Bankat Gjenetike dhe Kompani të Përmirësimit Gjenetik të Bimëve  nga mjaft vende të evropës(Gjermani, Angli, Francë, Itali, Hollandë, Suedi, Danimarkë, Portugali, Serbi, Belarusi, Bullgari dhe Shqipëri). Në çelje të ditës së parë të punimeve(02 Prill 2019), pjesëmarrësve u uruan mirëseardhjen dhe sukses  të takimit, përfaqësuesi i Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural të Shqipërisë, zoti Enea Hoti – Sekretar i Përgjithshëm  në këtë Ministri dhe Fetah Elezi-Drejtor i Institutit të Resurseve Gjenetike të Bimëve dhe Koordinator Kombëtar  në ECPGR. Gjithashtu takimin e përshëndetën: Eva Thörn – Drejtore e Komitetit Ekzekutiv të ECPGR dhe përfaqësuese e Qendrës Suedeze të Agrobiodiversiteti; Imke Thormann – Zyra Federale Gjermane për Bujqësinë dhe Ushqimin (BLE), Bon, Gjermani.
Zoti L. Maggioni-Sekretar i Përgjithshëm i ECPGR, hapi punimet me: An Overview of the ECPGR initiative to establish the Evaluation Network EVA (Një përmbledhje e Iniciativës së ECPGR për të krijuar Rrjetin e Vlerësimit – EVA ). Në takim u paraqiten  prezantimet e pjesmarrësve: S. Jani. Vegetable genetic collections in Albania; Rob van Treuren. Collaboration between CGN and the seed industry; Charlotte Allender. Vegetable Genetic Improvement Network (VeGIN); Emmanuel Geoffriau. Collaboration within the French Daucus Network; Teodoro Cardi. Development and evaluation of tomato and pepper genetic resources in the framework of public-private partnerships; Stephan Weise. EURISCO as central information system for data sharing (current status and options for EVA); Ne mbyllje pati një vizitë të pjesmarrësve në mjediset e Bankës Gjenetike të UBT-së, ku u njoh me punën që bëhet në këtë institucion dhe procedurat e ruajtjes dhe menaxhimit të fondit gjenetik. Pjesëmarrësit e mbyllën aktivitetin me një vizitë të shkurtër në qytetin e Tiranës.  Për më shumë: Foto-aktivitete


Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Bankën Gjenetike

Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Z. Niko Peleshi, vizitoi Bankën Gjenetike të  Universitetit Bujqësor të Tiranës (UBT), ku ishte i pranishëm edhe Zv.Rektori i UBT, Prof. Dr.Sulejman Sulçe. Drejtori i Institutit të Resurseve Gjenetike të Bimëve (IRGJB) Prof.Dr. Fetah Elezi  dhe kërkuesit e Institutit e informuan Ministrin mbi punën që bëhet lidhur me ruajtjen dhe përdorimin e resurseve gjenetike të bimëve në vendin tonë.

IRGJB (Banka Gjenetike), ruan si pjesë të Inventarit Kombëtar 3980 aksesione (varietete, linja, popullata), nga të cilat: 3317 ruhen me fara në kushtet e koleksioneve bazë dhe 663 ruhen me material vegjetativ në Koleksionin Gjenetik të Drufrutorëve në Valias. Aktualisht në Inventarin Kombëtar ruhen gjithsej 4345 aksesione (varietete, linja, popullata, specie të egra), prej të cilëve 3317 ruhen me materiale gjenetike fara (Koleksioni bazë Banka Gjenetike, Tiranë) dhe 1028 aksesione ruhen me materiale vegjetative në tre koleksione fushore (Tiranë, Vlorë dhe Korçë). Banka Gjenetike, si Qendër Kombëtare për resurset gjenetike të bimëve, menaxhon si pjesë të Inventarit Kombëtar edhe dy koleksione të tjerë fushore të pemëtarisë: atë të QTTB Vlorë me 272 varietete drufrutore dhe të QTTB Korçë me 93 varietete mollësh.

IRGJB ofron: farëra të varieteteve tradicionale me vlera të veçanta që mund të shtohen e të kultivohen në zonat e tyre të origjinës; asistencë teknike për fermerët dhe subjektet e tjerë që janë të interesuar ti kultivojnë varietetet tradicionale.

Ministri u interesua  për mundësitë që ekzistojnë për përdorimin e varieteteve tradicionale  për zhvillimin e agroturizmit në kuadër të Programit Kombëtar të 100 fshatrave. Ministri theksoi se Banka Gjenetike është një qendër me rëndësi kombëtare pasi ruan një pasuri me vlerë  të madhe për vendin dhe se duhet të ofrojë mundësinë që të përdoren llojet tipike të zonës. Potencial gjenetik duhet të ruhet i sigurt dhe të vihet në dispozicion të shoqërisë. Për këtë qëllim duhet të fuqizojmë bashkëpunimin midis Ministrisë dhe UBT, duke hartuar projekte për mirëmbajtjen e koleksionit gjenetik fushor, zgjerimin e kapaciteteve të Bankës Gjenetike dhe riatdhesimin e materialit gjenetik shqiptar që ndodhet në bankat gjenetike të vendeve të tjera. Ministria do të mbështesë zbatimin e këtyre projekteve.

Pamje nga vizita e Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në B. Gjenetike

Për më shumë: Foto-aktivitete


20 VJETORI I KRIJIMIT TË BANKËS GJENETIKE

Në datë 22.05.2018, me rastin e 20 vjetorit të krijimit të Bankës Gjenetike, Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (IRGJB) zhvilloi veprimtari të ndryshme. Këto veprimtari nisën me vizitën në koleksionin ex situ në Bankën Gjenetike dhe në koleksionet gjenetike fushore në Valias. Në vazhdim u zhvillua një simpozium në sallën” Skënder Xhiku“, pranë mjediseve të Universitetit Bujqësor të Tiranës. Në këtë përvjetor ishin të pranishëm Rektori i UBT-së, Prof. Dr. Bari Musabelliu, përfaqësues të Ministrisë se Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, studiues, bashkëpunëtorë të njësisë, student të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit, fermerë që ruajnë dhe përdorin resurse gjenetike të zonave të tyre, etj.

Vëmendje pati mbi historikun e zhvillimit të Bankës Gjenetike dhe figurat kyçe në krijimin dhe fuqizimin e saj. Si një institucion relativisht ri, i ngritur mbi ndryshimin e Qendrës së Resurseve Gjenetike ku operon dhe Banka Gjenetike Kombëtare, IRGJB ka për mission promovimin e konservimit dhe përdorimit të qëndrueshëm të resurseve gjenetike të bimëve për bujqësinë dhe ushqimin (RGJBBU) në Shqipëri. Ne takim i theksuan të gjithë veprimtaritë e zhvilluara gjatë këtyre viteve nga kjo bankë për eksplorimin dhe koleksionimin e resurseve gjenetike të vendit me rëndësi për bujqësinë, ushqimin, përmirësimin gjenetik të bimëve si dhe për ruajtjen e specieve të rrezikuara. 

Si njësi kryesore e Universitetit Bujqësor të Tiranës që koordinon veprimtaritë në fushën e ruajtjes dhe menaxhimit të resurseve gjenetike bimore (RGJB) në nivel kombëtar, IRGJB gëzon një bashkëpunim të gjerë dhe të frytshëm me institucione të tjerë si: QTTB (Vlorë, Korçë, Lushnje, Fushë- Krujë, Shkodër, Stacioni i Duhanit Cërrik, me FDE, Entin e Farave, Akademinë e Shkencave, kompanitë e materialit mbjellës, me organizatat ndërkombëtare dhe bankat gjenetike të rajonit. Rektori Prof. Dr. Bari Musabelliu, përshëndeti me rastin e 20 vjetorit të Bankës Gjenetike ku theksoi se Banka Gjenetike është një aset i çmuar për Universitetin e vendin; dhe si rrjedhojë do të jetë vazhdimisht në fokusin e vazhdueshëm të Universitetit Bunqësor të Tiranës. Ndër tjera, Prof. Dr. Bari Musabelliu, nënvizoi se IRGJB duhet të jetë urë lidhëse ndërmjet UBT-së dhe Fermës Didaktike Eksperimentale. IRGJB është një pasuri kombëtare e cila duhet të këtë mbështetjen e Universitetit dhe të Qeverisë Shqiptare. Më pas, ideatori dhe mbështetësi i Bankës Gjenetike, Prof. Dr. Lufter Xhuveli, përfaqësuesi nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Z. Gëzim Xhixha, përfaqësuesi nga GIZ z. Luan Dervishaj, Përgjegjësi i Bankës Gjenetike të Kosovës, Z. Shukri Fetahu falenderuan dhe përshëndetën këtë veprimtari. Simpoziumi u mbyll me diskutime nga pjesëmarrës të ndryshëm. Për më shumë: Foto-aktivitete