AKTIVITETET E FUNDIT/LATEST


Nga vizita e Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në Bankën Gjenetike

 • Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Z. Niko Peleshi, vizitoi Bankën Gjenetike të  Universitetit Bujqësor të Tiranës (UBT), ku ishte i pranishëm edhe Zv.Rektori i UBT, Prof. Dr.Sulejman Sulçe. Drejtori i Institutit të Resurseve Gjenetike të Bimëve (IRGJB) Prof.Dr. Fetah Elezi  dhe kërkuesit e Institutit e informuan Ministrin mbi punën që bëhet lidhur me ruajtjen dhe përdorimin e resurseve gjenetike të bimëve në vendin tonë. IRGJB (Banka Gjenetike), ruan si pjesë të Inventarit Kombëtar 3980 aksesione (varietete, linja, popullata), nga të cilat: 3317 ruhen me fara në kushtet e koleksioneve bazë dhe 663 ruhen me material vegjetativ në Koleksionin Gjenetik të Drufrutorëve në Valias. Banka Gjenetike, si Qendër Kombëtare për resurset gjenetike të bimëve, menaxhon si pjesë të Inventarit Kombëtar edhe dy koleksione të tjerë fushore të pemëtarisë: atë të QTTB Vlorë me 272 varietete drufrutore dhe të QTTB Korçë me 93 varietete mollësh.
 • Aktualisht në Inventarin Kombëtar ruhen gjithsej 4345 aksesione (varietete, linja, popullata, specie të egra), prej të cilëve 3317 ruhen me materiale gjenetike fara (Koleksioni bazë Banka Gjenetike, Tiranë) dhe 1028 aksesione ruhen me materiale vegjetative në tre koleksione fushore (Tiranë, Vlorë dhe Korçë). Banka Gjenetike (IRGJB), në harkun kohor 2008-2018, me mbështetjen e Projekteve SEEDNet, FAO, GIZ, duke koleksionuar mbi 2500 aksesione, ka dyfishuar fondin gjenetik, krahasuar me materialet gjenetike të grumbulluar nga ish institutet kërkimore të bujqësisë (1998-2000).
 • Vitet e fundit, me mbështetjen e Projekteve GIZ dhe FAO, ka shtuar disa varietete tradicionale të misrit, fasules, perimeve dhe ka shpërndarë sasi farërash për mbi 300 fermerë në rajonin e Veriut (Alpet e Shqipërisë) rajonin Jug-Lindje (zona e Korçës). IRGJB ofron: farëra të varieteteve tradicionale me vlera të veçanta që mund të shtohen e të kultivohen në zonat e tyre të origjinës; asistencë teknike për fermerët dhe subjektet e tjerë që janë të interesuar ti kultivojnë varietetet tradicionale.
 • Ministri Peleshi u interesua  për mundësitë që ekzistojnë për përdorimin e varieteteve tradicionale  për zhvillimin e agroturizmit në kuadër të Programit Kombëtar të 100 fshatrave, duke theksuar se ne duhet të ofrojmë mundësinë që të përdoren llojet tipike të zonës. Ministri theksoi se Banka Gjenetike është një qendër me rëndësi kombëtare pasi ruan një pasuri me vlerë  të madhe për vendin. Ky potencial gjenetik duhet të ruhet i sigurt dhe të vihet në dispozicion të shoqërisë. Për këtë qëllim duhet të fuqizojmë bashkëpunimin midis Ministrisë dhe UBT, duke hartuar projekte për mirëmbajtjen e koleksionit gjenetik fushor, zgjerimin e kapaciteteve të Bankës Gjenetike, shtimin e varieteteve pranë QTTB-ve dhe riatdhesimin e materialit gjenetik shqiptar që ndodhet në bankat gjenetike të vendeve të tjera. Ministria do të mbështesë zbatimin e këtyre projekteve.

Pamje nga vizita e Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në B. Gjenetike

Për më shumë: http://qrgj.org/publikimet/fotogaleri/Konferenca Kombëtare e Agrobiodiversitetit

 • Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (IRGjB) i Universitetit Bujqësor të Tiranës,  në bashkëpunim me Projektin CABRA (Conservation of Agrobiodiversity in Rural Albania) të GIZ – Albania, organizuan në Tiranë,  më 02 nëntor 2018, Konferencën  Kombëtare “Agrobiodiversiteti në Shqipëri – Situata, problemet dhe sfidat kryesore”.  Në Konferencë morën pjesë kërkues shkencor të resurseve gjenetike të bimëve dhe kafshëve nga Universiteti Bujqësor i Tiranës dhe QTTB-të, ekspertë të agrobiodiversitetit në rrethe, studentë të shkencave bujqësore dhe mjedisore,  përfaqësues të shoqatave dhe projekteve të ndryshme, të vendit dhe të huaja,  që punojnë për biodiversiten në Shqipëri, drejtues e specialistë të Ministrisë së Bujqësisë dhe Ministrisë së Turizmit e Mjedisit, etj.
 • Nga prezantimet dhe diskutimet e të pranishmeve në Konferencë u  evidentua  qartë se jemi vend i pasur në agrobiodiversitet dhe se në zona të ndryshme, kryesisht në ato malore dhe larg  qendrave urbane,  ka ende një  gamë të gjerë të varieteteve lokale dhe autoktone të bimëve  me rëndësi. Nën  presionin e madh të ndryshimeve klimatike, demografike dhe ekonomike, kjo pasuri është në rrezik. Lidhjet e forta mes agrobiodiversitetit, njohurive tradicionale, diversitetit kulturor dhe risive lokale janë të dukshme tek ne. Ato janë të karakterit  unik. Në kontrast me vendet e zhvilluara, shpesh më pak të pasura me agrobiodiversitet, por që kanë politika të forta për mbështetjen e ruajtjes, përdorimit të qëndrueshëm dhe promovimit të burimeve gjenetike, vendi ynë ka mjaft boshllëqe dhe po përpiqet të krijojë një kuadër ligjor bashkëkohor për ruajtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të resurseve gjenetike bimore dhe shtazore.
 • Konferenca doli me propozimet përkatëse për harmonizimin e strategjive, politikave dhe legjislacionit për të plotësuar kushtet dhe përmirësuar kapacitetet për menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve gjenetike bimore e shtazore,  për të sotmen dhe të ardhmen, për permirësimin e kushteve të jetesës,  zhvillimin e ekonomive në zonat rurale dhe agroturizmit në vend. Konferenca përcaktoi disa nga detyrat dhe problemet që duhet të përfshihen gjatë hartimit të Programit Kombëtar për Mbrojtjen dhe Menaxhimin e Burimeve Gjenetike, për periudhën 2019-2023.

Për më shumë: http://qrgj.org/publikimet/fotogaleri/


Workshope në Alpet shqiptare për ruajtjen dhe përdorimin e  kultivarëve lokal të bimëve

Në përmbushje të programit të Kontratës Nr: 83291344, Nr 1397 Prot, datë 12.06. 2018 “Mbështetje për ruajtjen in-situ dhe ex-situ të  resurseve bimore të  Agrobiodiversitetit në Alpet e Shqipërisë”, të Projektit “Conservation of Agrobiodiversity in Rural Albania – CABRA”, të financuar nga GIZ – Albania, Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (Universiteti Bujqësor i Tiranës), si zbatues i projektit, zhvilloi tre workshope, përkatësisht  në Kelmend të Malësisë së Madhe më 18-19 tetor 2018,  në Shishtavec të Kukësit më 23-24 tetor 2018 dhe në Lekbibaj të Nikaj-Merturit (Tropojë) më 25-26 tetor 2018. Tematika e  tyre ishte “Praktikat agronomike të prodhimit të farërave, për ruajtjen dhe përdorimin e  kultivarëve lokal të bimëve”. Në aktivitete morën pjesë fermerë, specialistë dhe të rinj e të reja nga fshatrat e zonave. Me interes ishte pjesëmarrja dhe interesimi i të rinjve maturantë dhe pedagogëve të Shkollave të Mesme të zonave. Qëllimi i aktiviteteve ishte rritja e ndërgjegjësimit të komuniteteve për ruajtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të kultivarëve lokal të bimëve, në dobi të ruajtjes së kësaj pasurie gjenetike të trashëguar prej shumë vitesh,  ekonomisë familjare dhe zhvillimit të agroturizmit në këto zona. Grupi i punës i projektit trajtoi disa tema që  ishin me interes për të sotmen dhe të ardhmen e kultivarëve lokal të bimëve në këto zona me interesa për agro-turizmin.

Për më shumë: http://qrgj.org/publikimet/fotogaleri/


“Dita e farave të fermerit”

Në tregun e Shelqetit në Bashkinë e Vaut të Dejës, qarku Shkodër, më 20 tetor 2018 u zhvillua “Dita e farave të fermerit”. Aktiviteti ishte organizim i përbashkët i projektit “Aleanca  për Zhvillimin dhe Vlerësimin e Bujqësisë Familjare”,  që zbatohet nga COSPE në Vaun e  Dejës, Projektit  “Conservation of Agrobiodiversity in Rural Albania – CABRA”, Kontrata Nr: 83291344,  që zbatohet nga Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (Universiteti Bujqësor i Tiranës) dhe Shkolla e Mesme Profesionale Kombëtare e Bushatit, me mbështetjen e Bashkisë Vau Dejës. Me interes ishte edhe pjesëmarrja e fermerëve të zonave të ndryshme,  me farërat dhe produktet e tyre tradicionale. Në panair subjektet organizatore dhe pjesëmarrëse u paraqitën me stendat dhe tavolinat e tyre. Në këtë ditë u ekspozua puna që bëhet për ruajtjen dhe përdorimin e qëndrueshëm të kultivarëve të vjetër e tradicional të bimëve (misër, fasule, grurë, perime dhe peme frutore), në qarkun e Shkodrës. Stendat dhe tavolina me mostra të shumta të farërave të fermerit, të ekspozuara nga grupi i punës i projektit të Institutit të Resurseve Gjenetike të Bimëve (Universiteti Bujqësor i Tiranës), pati interes të veçantë për vizitorët, tregtarët dhe konsumatorët e pranishëm në këtë aktivitet. Rrjetet sociale dhe Mediat lokale e përcollën gjerësisht aktivitetin.

Për më shumë: http://qrgj.org/publikimet/fotogaleri/


20 VJETORI

I KRIJIMIT TË BANKËS GJENETIKE

 • Në datë 22.05.2018, me rastin e 20 vjetorit të krijimit të Bankës Gjenetike, Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (IRGJB) zhvilloi veprimtari të ndryshme. Këto veprimtari nisën me vizitën në koleksionin ex situ në Bankën Gjenetike dhe në koleksionet gjenetike fushore në Valias. Në vazhdim u zhvillua një simpozium në sallën” Skënder Xhiku “, pranë mjediseve të Universitetit Bujqësor të Tiranës.
 • Në këtë përvjetor ishin të pranishëm Rektori i UBT-së, Prof. Dr. Bari Musabelliu, përfaqësues të Ministrisë se Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, studiues, bashkëpunëtorë të njësisë, student të Fakultetit të Bujqësisë dhe Mjedisit, fermerë që ruajnë dhe përdorin resurse gjenetike të zonave të tyre, etj.
 • Gjatë simpoziumit, të pranishmit përshëndetën veprimtarinë. Në fjalën e tij përshëndetëse, drejtori i IRGJB, Prof. Dr. Fetah Elezi, në kumtesën e tij, solli në vëmendje historikun e zhvillimit të Bankës Gjenetike dhe figurat kyçe në krijimin dhe fuqizimin e saj. Si një institucion relativisht ri, i ngritur mbi ndryshimin e Qendrës së Resurseve Gjenetike ku operon dhe Banka Gjenetike Kombëtare, IRGJB ka për mission promovimin e konservimit dhe përdorimit të qëndrueshëm të resurseve gjenetike të bimëve për bujqësinë dhe ushqimin (RGJBBU) në Shqipëri. Ai u ndal në të gjitha veprimtaritë e zhvilluara gjatë këtyre viteve nga kjo bankë për eksplorimin dhe koleksionimin e resurseve gjenetike të vendit me rëndësi për bujqësinë, ushqimin, përmirësimin gjenetik të bimëve si dhe për ruajtjen e specieve të rrezikuara. 
 • Si njësi kryesore e Universitetit Bujqësor të Tiranës që koordinon veprimtaritë në fushën e ruajtjes dhe menaxhimit të resurseve gjenetike bimore (RGJB) në nivel kombëtar, IRGJB gëzon një bashkëpunim të gjerë dhe të frytshëm me institucione të tjerë si: QTTB (Vlorë, Korçë, Lushnje, Fushë- Krujë, Shkodër, Stacioni i Duhanit Cërrik, me FDE, Entin e Farave, Akademinë e Shkencave, kompanitë e materialit mbjellës, me organizatat ndërkombëtare dhe bankat gjenetike të rajonit.
 • Rektori Prof. Dr. Bari Musabelliu, përshëndeti kumtesën me rastin e 20 vjetorit të Bankës Gjenetike ku theksoi se Banka Gjenetike është një aset i çmuar për Universitetin e vendin; dhe si rrjedhojë do të jetë vazhdimisht në fokusin e vazhdueshëm të Universitetit Bunqësor të Tiranës. Ndër tjera, Prof. Dr. Bari Musabelliu, nënvizoi se IRGJB duhet të jetë urë lidhëse ndërmjet UBT-së dhe Fermës Didaktike Eksperimentale. IRGJB është një pasuri kombëtare e cila duhet të këtë mbështetjen e Universitetit dhe të Qeverisë Shqiptare.
 • Më pas, ideatori dhe mbështetësi i Bankës Gjenetike, Prof. Dr. Lufter Xhuveli, përfaqësuesi nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Z. Gëzim Xhixha, përfaqësuesi nga GIZ z. Luan Dervishaj, Përgjegjësi i Bankës Gjenetike të Kosovës, Z. Shukri Fetahu falenderuan dhe përshëndetën këtë veprimtari.
 • Simpoziumi u mbyll me diskutime nga pjesëmarrës të ndryshëm.

Për më shumë: http://qrgj.org/publikimet/fotogaleri/