Stafi

Stafi
Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve zhvillon aktivitetet e tij mbi bazën e tre grupeve kerkimore: Grupi Kërkimor i Bimëve të Arave, Grupi Kërkimor i Hortikulturës dhe Grupi Kërkimor i Dokumentimit. Çdo grup ka në përbërje të tij ekspertë dhe akademikë me eksperiencë në disiplina të ndryshme në fushën e bujqësisë, e veçanërisht për bimët e kultivuara dhe përmirësimin e bimëve. Pjesa më e madh...

Grupet Kërkimore

Grupet Kërkimore
Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve zhvillon aktivitetet e tij mbi bazën e tre grupeve kerkimore: Grupi Kërkimor i Bimëve të Arave (GBA), Grupi Kërkimor i Hortikulturës (GH), Grupi Kërkimor i Dokumentimit (GD). Çdo grup ka në përbërje të tij ekspertë dhe akademikë me eksperiencë në disiplina të ndryshme në fushën e bujqësisë, e veçanërisht për bimët e kultivuara dhe përmirësi...

Banka Gjenetike

Banka Gjenetike
Banka Gjenetike Shqiptare mban koleksione me material bimor me qëllim mbajtjen gjallë dhe ruajtjen e karakteristikave të tyre për përfitime të njerzimit dhe mjedisit në të ardhmen. Banka gjenetike Shqiptare është ngritur si qendër e resurseve gjenetike e bimëve, me theksin& vëmendjen që bimët janë burim i karateristikave gjenetike – burim i diversitetit. Ajo mban mjaft mostra gjermoplazme të n...
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

Të rejat e fundit

6 September, 2019

Dy specie me rëndësi gjenetike në bregdetin Jonian të Shqipërisë

Shqipëria është territor me rëndësi për të afërmit gjenetik të specieve perimore, e veçanërisht ato të gjinisë Brassica.  Një ekspeditë e përberë prej ekspertëve të ECPGR, përkatësisht z. Lorenzo Maggioni (Sekretar i Përgjithshëm i ECPGR) , Eva Thörn (Drejtuese e Komitetit Ekzekutiv të ECPGR), Imke Thormann (Zyra Federale e Bujqësisë dhe Ushqimit, Bonn, Gjermani), Fetah Elezi dhe Sokrat Jani nga Instituti i   Resurseve Gjenetike të Bimëve  të UBT, zhvilloi më datë 04 prill 2019 në bregdetin Jonian (disa zona të rrethit të Vlorës) një mision eksplorimi për speciet në rrezik zhdukje. Rezultatet e misionit ishin me vlerë, pasi u evidentua ekzistenca e dy specieve me interes gjenetik: Brassica  cretica dhe Brassica incana subsp. aegaea. Theksojmë se këto specie mesdhetare në disa vende të rajonit janë zhdukur. Në vijim, Instituti i  Resurseve Gjenetike të Bimëve ka monitoruar rritjen dhe zhvillimin e bimëve të specieve të sipërcituara. Në fazën e pjekjes së bishtajave dhe farës, më 13 qershor 2019 u bë koleksionimi i tyre (kjo ishte vjelja e parë). U zbatuan protokolle tashmë të njohur  e të miratuar nga ECPGR,  duke marr mostra fare për individë të ndryshëm. Vazhdon puna për përpunimin e materialit faror dhe  procedurat e bërjes hyrje në fondin e koleksionit bazë të Bankës gjenetike.  

NEWS

6 September, 2019

Two important species of Brassica, on the Ionian coast of Albania

An expedition of ECPGR experts, Mr. Lorenzo Maggioni (General Secretary of ECPGR), Eva Thörn (ECPGR Executive Committee Chair), Imke Thormann (Federal Office of Agriculture and Food, Bonn, Germany), Fetah Elezi and Sokrat Jani from Agricultural University of Tirana (Plant Genetic Resources Institute), conducted an exploration mission for endangered species on the Ionian coast (some areas of the Vlora district) on April 04, 2019. The results of the mission were valuable as two species of genetic interest were identified: Brassica cretica and Brassica incana subsp. aegaea. These Mediterranean species have disappeared in some countries of the region. In addition, the Plant Genetic Resources Institute monitored the growth and development of plants of the above-mentioned species. At the matured stage of the seeds, on June 13, 2019 their collection was made (this was the first harvest). Protocols already known and approved by ECPGR were implemented, taking seed samples separately for different plants. The work on the processing of seed material and the procedures for accessing the Genetic Bank's basic collection fund continues.