Dokumentimi & Informimi

Dokumentimi i mirë i resurseve gjenetike bimore është pjesë e domosdoshme për ta bërë diversitetin gjenetik të përdorshëm nga fermerët, seleksionerët dhe kërkuesit. Para se të përdorim resurset gjenetike të koleksionuara, ne duhet t’i njohim ato, të dimë se çfarë materialesh bimore kemi, cilat janë karakteristikat dhe vlerat e përdorimit të tyre. Dokumentimi i mirë i resurseve gjenetike bimore kërkohet për ruajtjen, menaxhimin dhe përdorimin e qëndrueshëm të biodiversitetit.

Tipet e dokumentimit: Dokumentimi i kujdesshëm është qendër e ruajtjes efektive dhe përdorimit të qëndrueshëm të resurseve gjenetike të bimëve. Për informacionin ka rëndësi burimi i dokumentimit dhe sistemi i informimit. Banka gjenetike përdor strukturën e mëposhtëme të dokumentimit: Protokollet & Standarded, Listën e deskriptorve (Të dhënat e pasaportës, të dhënat e karakterizimit dhe vlerësimit), Databazë dhe Sistemin i informimit.

2017_Documentation of Plant genetic Resources

Të dhënat e pasaportës

Dokumentimi i diversitetit të koleksioneve të bimëve fillon me regjistrimin e të dhënave të rëndësishme (të dhëna të pasaportës) në kohën kur shkencëtarët koleksionojnë për herë të parë materialin. Këto të dhëna të quajtura ‘’të dhëna të pasaportës’’ përfshijnë informacion bazë se ku, kur dhe çfarë është koleksionuar. Lista e deskriptorëve siguron një gjuhë standarte për regjistrimin e këtij informacioni.

Çdo mostër që hyn në Bankën Gjenetike duhet të të shoqërohet me informacion të mjaftueshëm të pasaportës, përfshirë një numër identifikimi unik, emërtimin shkencor, emërtimin e zakonshëm, datën e pranimit, pikën e koleksionimit etj. për tu siguruar që mostra është e dokumentuar si duhet. Mostrat e konservuara në Bankën Gjenetike janë përshkruar sipas FAO/Bioversity Deskriptorët e pasaportës për shumë specie, V.2, publikuar në 2012.

Të gjithë këto të dhëna, në Bankën gjenetike, duhet të jenë lehtësisht të aksesueshme, të kuptueshme, të ruajtura sakstësisht në database të kompjuterit dhe të përfshira në sistemin e menaxhimit të bankës gjenetike. Në bankën gjenetike Shqiptare kjo është veçanërisht e rëndësishme për planifikimin e misioneve të ardhshme të koleksionimit, për përcaktimin e boshllëqeve të koleksionimit dhe në identifikimin e dublikatave në koleksione.