Mirësevini në faqen e IRGJB/ IPGR

Publikime / Publication

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (IRGJB) është njësi kryesore e Universitetit Bujqësor të Tiranës. Si qendër kërkimore publike jo-fitimprurëse IRGJB është e interesuar të vejë në dispozicion të palëve të interesuara në internet rezultatet e hulumtimeve të tij pa ndonjë pengesë financiare, teknike ose ligjore. Si njësi kërkimore në UBT mbështet punën kërkimore dhe përpjekjet botuese të shkencëtarëve dhe lehtëson inovacionin shkencor duke përmirësuar kështu dukshmërinë dhe përdorimin e kërkimit. 


ARTIKUJ SHKENCOR


Proceedings


POSTER/ PREZANTIME


 

Tekste/Monografi

     


   


      

      

  

   


Raporte/Reports

BOTIME TË AUTORËVE

Tjera


UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

Për tu njohur me dokumentat e rëndësishëm të Universitetit Bujqësor të Tiranës (Vendime Senati/Bordi; VKM & Urdhra të KM, etj.), klikoni në lidhjen që vijon: DOKUMENTE TË RËNDËSISHËM

Për tu njohur me aktivitetet e Universitetit Bujqësor të Tiranës  klikoni në lidhjen që vijon: UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS (Facebook) Faqja Zyrtare