Mirë se vini në faqen e Inventarit Kombëtar të Resurseve Gjenetike të bimëve

Për më shumë mbi Inventarin Kombëtar kliko në: Databazë 


ENTI SHTETEROR I FARERAVE DHE FIDANAVE

përgatiti dhe lejoi hedhjen on line të “KATALOGUT KOMBETAR I SPECIEVE DHE VARIETETEVE 2020” që mund ta shkarkoni të plotë në linkun që vijon: KATALOGU KOMBETAR SPECIEVE & VARIETETEVE 2020 (ESHFF)