CWR

Në këtë faqe do të gjeni informacione mbi të Afërmit e egër të bimëve (CWR), një listë e të afërmëve të egër sipas bimëve të kultivuara (kulturave), listën me emërtimet latinisht, anglisht dhe shqip e të afërmëve të egër të bimëve dhe aksesi për CWR.

Të afërmit e egër të kulturave janë ‘kushërinjtë’ e egër të bimëve tona të kultivuara. Në të njëjtën mënyrë që ujku lidhet me qenin, CWR lidhen me bimët tona ushqimore.

Të afërmit e egër të kulturave janë “kushërinjtë” e egër të bimëve tona të kultivuara. Ato janë të lidhura me ushqimet që hamë dhe mund të përmbajnë tipare të dobishme që mund të ndihmojnë mbarështuesit të zhvillojnë kultura që janë më elastike ndaj ndryshimeve klimatike.

Të afërmit e egër të kulturave (CWR) në Shqipëri
Të lashtat e kultivuara prodhojnë pjesën kryesore të ushqimit tonë të përditshëm. Ndryshimet në kushtet e mjedisit, për shembull si rezultat i ndryshimit të klimës ose shfaqjes së sëmundjeve të reja, mund të rrezikojnë prodhimin e ushqimit dhe në këtë mënyrë kërkojnë varietete kulturash të përshtatura më mirë. Prandaj, siguria jonë ushqimore mbështetet në disponueshmërinë e tipareve të nevojshme për përmirësimin e të korrave, të cilat shpesh nuk mund të gjenden më në pishinën e gjeneve të kultivuara. Për fat të mirë, speciet e egra të bimëve të lidhura me kulturat e kultivuara (CWR) përbëjnë një burim të pasur të tipareve potencialisht të dobishme, të cilat mund të futen në kulturat e kultivuara përmes mbarështimit të bimëve. Për shkak se ekzistenca e vazhdueshme e shumë llojeve të bimëve të egra është e pasigurt për shkak të ndikimeve të tilla si ndotja, urbanizimi dhe ndryshimet klimatike, është me rëndësi të madhe që CWR të mos humbasë dhe të mbetet në dispozicion për përmirësimin e të korrave. Para zhvillimit të masave mbrojtëse, së pari duhet të dihet se cilat CWR ndodhin në të vërtetë brenda kufijve kombëtarë. Për kulturat bujqësore dhe hortikulturore më të rëndësishme ekonomikisht, Inventari kombëtar për CWRal paraqet listat dhe rezultatet e një inventarizimi të CWR sipas kulturave/bimëve në Shqipëri.