Mirësevini në faqen e IRGJB/ IPGR

Publikime / Publication


Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (IRGJB) është njësi kryesore e Universitetit Bujqësor të Tiranës. Si qendër kërkimore publike jo-fitimprurëse IRGJB është e interesuar të vejë në dispozicion të palëve të interesuara në internet rezultatet e hulumtimeve të tij pa ndonjë pengesë financiare, teknike ose ligjore. Si njësi kërkimore në UBT mbështet punën kërkimore dhe përpjekjet botuese të shkencëtarëve dhe lehtëson inovacionin shkencor duke përmirësuar kështu dukshmërinë dhe përdorimin e kërkimit. Banka Gjenetike – Google Scholar


ARTIKUJ SHKENCOR


Proceedings/Abstracts


POSTER/ PREZANTIME


Banka Gjenetike – Google Scholar


 

Tekste/Monografi

 


   

   

 


Raporte/Reports

BOTIME TË AUTORËVE

Tjera


UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS

Për tu njohur me dokumentat e rëndësishëm të Universitetit Bujqësor të Tiranës (Vendime Senati/Bordi; VKM & Urdhra të KM, etj.), klikoni në lidhjen që vijon: DOKUMENTE TË RËNDËSISHËM

 Për tu njohur me aktivitetet e Universitetit Bujqësor të Tiranës  klikoni në lidhjen që vijon: UNIVERSITETI BUJQËSOR I TIRANËS (Facebook) Faqja Zyrtare.