Mirësevini në faqen e IRGJB/ IPGR

Publikime / Publication


Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (IRGJB) është njësi kryesore e Universitetit Bujqësor të Tiranës. Si qendër kërkimore publike jo-fitimprurëse IRGJB është e interesuar të vejë në dispozicion të palëve të interesuara në internet rezultatet e hulumtimeve të tij pa ndonjë pengesë financiare, teknike ose ligjore. Si njësi kërkimore në UBT mbështet punën kërkimore dhe përpjekjet botuese të shkencëtarëve dhe lehtëson inovacionin shkencor duke përmirësuar kështu dukshmërinë dhe përdorimin e kërkimit. 


Publikimet me interes


Banka Gjenetike – Google Scholar


 

Tekste/Monografi

 


   

   

 


Raporte/Reports