Stafi

Stafi i Institutit të Resurseve Gjenetike të Bimëve zhvillon aktivitetet e tij mbi bazën e tre grupeve kerkimore, të cilët kanë në përbërje të tyre ekspertë dhe akademikë me eksperiencë në disiplina të ndryshme në fushën e bujqësisë, e veçanërisht për bimët e kultivuara dhe përmirësimin e bimëve. Pjesa më e madhe e stafit të çdo grupi ka kualifikim të lartë dhe janë të mirë trainuar në institucione të njohura evropiane që merren me resurset gjenetike. Ekspertët dhe akademikët janë angazhuar në aktivitetet e bankës gjenetike, në kërkime shkencore dhe në programet e mësimdhënies.


Anëtarët aktiv të stafit


 

   

 • 1982-1986: Instituti i Lartë Bujqësor/Fakulteti i Agronomisë. 
 • 1986: Diplomimi: Agronom i Lartë.
 • 2008: Master në “Shkenca Agronomike” në Universitetin Bujqësor,Tiranë.
 • 2009-2012: Doktor Shkencash e kualifikuar në fushën: “Bujqësia dhe Mjedisi”.

 • 2024: Profesor  i Asociuar.
 • 2012: Doktor
 • 2008: Master Shkencor.
 • 2002-2015: Kualifikime e Trajnime.

 • Drejtore. Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve. (2024- vazhdim).
 • Përgjegjëse sektorit të Bankës Gjenetike (Kërkuese Shkencore)Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (Universiteti Bujqësor,Tiranë). (2021- vazhdim).
 • Kërkuese Shkencore për bimët leguminoze dhe Monitorimin e Ruajtjen e Resurseve Gjenetike të Bimëve. Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (Universiteti Bujqësor,Tiranë). 2006-2021.
 • Lektor(Teknologjia e Prodhimit të Farave): niveli Bachelor  Drejtimi Agromekanizim, Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit/ Dep. Shkencave Agronomike (Universiteti Bujqësor,Tiranë). (2010-vazhdim).
 • Specialiste për pranimin dhe përpunimin e Resurseve Gjenetike të Bimëve, sektori Bankës Gjenetike, Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanëve, ESHFF, (1997-2006)
 • Përgjegjëse për riprodhimin e farave dhe luleve; Përgjegjëse në sektorin për mirëmbajtjen e parqeve dhe lulishteve; Specialiste për hartimin dhe zbatimin e projekteve për gjelbrime dhe rikonstruksione. (1989-1997).
 • Specialiste në Institutin e Perimeve dhe Patates, Tiranë (1987-1989).

• Genetic Resources Diversity of Seed Dried Legums in Albania. JNTS Journal of Natural and Technical Sciences 2022 Akademia Shkencave Shqipërisë. ISSN 2409-0484, AJNTS Nr.54/2022 (XXVII), Pg169-176
• Assessment of germination energy and capacity of maize seeds stored in the Albanian Gene Bank. 3rd I nternational Conference on Agriculturale and Life Sciences (ICOALS III). Campobasso-Tirana 2021. Proceedings book. ISBN 978-9928-07-746-2.pg.91-93.
• Analysis of variability in qualitative traits of (Lathyrus sativum) accessions in Albanian genebank. Second International Conference of “Biotechnology in Agriculture” Agricultural University of Tirana, Albania. pg.95. www.ajas@ubt.edu.al
• Characterization of bread wheat (T. aestivum L.) germplasm stored in Albanian gene bank based on agronomical and biochemical markers. Albanian j. agric. sci. 2018; (special edition).Agricultural University of Tirana.ISBN 978-9928-245-34-2. 2nd International Conference on Agriculture and Life Sciences, ICOALS 2018
• Interrelationships among traits and morphological diversity of wheat (Triticum aestivum L.) accessions in base collection of Plant Genetic Resources Institute, Albania*, Acta Agricultura e Slovenica, 2019
• Sudy for fusarium head blight resistane of 30 Triticum durum lines stored at the Albanian Genebank“. JNTS Journal of Natural and Technical Sciences 2020 (2) XXV(51). Akademia Shkencave Shqipërisë. IF 0.675. ISSN 2409-0484, pg 53-68.

 • Gjuhë e huaj:Anglisht, Italisht
 • Aftësitë dhe kompetencat shoqërore/organizative: sociale, punë në grup, komunikuese, menaxhuese.
 • Aftësitë dhe kompetenca kompjuterike:Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, Publisher, Access, etc.), etj.
 • Leje Drejtimi:Kategoria B
 • Për më shumëResearch gate. Google Scholar. Scopus. Linkedin.

 • 1980-1984: Instituti i Lartë Bujqësor/Fakulteti i Agronomisë. 
 •           1984: Diplomimi: Agronom i Lartë i Pemëtarisë.
 • 1988-1989: Kualifikim Pasuniversitar për Vreshtari: Universiteti Bujqësor i Tiranës/Fakulteti i    Agronomisë.
 • 1994-1995: Post University Specialization on “Ampelography and Grapevine Genetic Improvement” at “Eksperimental Istitute of Viticulture ”, Conegliano, ITALY.

• 2010: Profesor i Asocuar.
• 1999: Doktor i shkencave.
• 1988-1989 & 1994-1995: Kualifikime Pasuniversitare.

 • Personel Akademik – Orientimi Kërkimor: Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (2008 – vazhdim).
 • Lektore (Vreshtari; Përmirësimi gjenetik i hardhisë, Bazat e Pemetarise, Tekologji e pasvjeljes së produkteve hortikulturale, Resurset gjenetike të specieve frutore): Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit/ Departamenti Hortikulturë dhe Departamenti i Shkencave Agronomike (2008-vazhdim). 
 • Kërkues shkencor: Universiteti Bujqësor i Tiranës, Departamenti Hortikulturë. (2006-2008).
 • Kërkues shkencor: Instituti i Pemëtarisë Vlorë, Stacioni i Tiranës (1996-2006).
 • Kërkues shkencor: Instituti i Pemëve Frutore dhe Vreshtave (1990-1996).
 • Agronome: Instituti i Pemëve Frutore dhe Vreshtave (1985-1990).
 • National Focal Point for the Grapevine and Fruit Species (Malus, Pyrus, Prunes) at ECPGR. (2006-Present).
 • National Focal Point for the Grapevine Seed-net-Project (2009-2012).

 • Identification and characterization of grapevine genetic resources maintained in Eastern European
  Collections. 2015; Vitis : Journal of Grapevine Research 54, 5–12 (2015).
 • Study and parentage analysis of old Albanian grapevine cultivars by ampelography and microsatellite
  markers. 2015; Vitis: Journal of Grapevine Research, 54, 127–131 (2015).
 • Guiding principles for identification, evaluation and conservation of Vitis vinifera L. subsp.
  Sylvestris. Vitis 56, 127–131 (2017).
 • Preservation via utilization: minor grape cultivars on-farm. 2019; Acta Horticulturae, vol.1248.8.
 • Konservimi i gjermoplazmës së hardhive autoktone me medoda konvencionale në Shqipëri. (2023); 

 • Gjuhë e huaj: Anglisht, Italisht.
 • Aftësitë dhe kompetencat shoqërore/organizative: sociale, punë në grup, komunikuese, menaxhuese.
 • Aftësitë dhe kompetenca kompjuterike: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, etc.), 
 • Leje Drejtimi: Kategoria B

 • 1990 – 1995: Instituti i Lartë Bujqësor/Fakulteti i Agronomisë.
 • 1995: Diplomimi: Agronom i Lartë.
 • 1997 – 1998: Kualifikim Pasuniversitar për mbrojtjen e bimëve, Hortikulturë, Qendra Mesdhetare e Studimeve të Avancuara, CIAM, Bari, ITALI.
 • 1998 – 1999: “Master i Shkencave”. Qendra Mesdhetare e Studimeve të Avancuara, CIAM, Bari, ITALI.

• 2011: Profesor i Asociuar.
• 2002: Doktor i shkencave.
• 1997-1998 & 1998-1999: Kualifikime Pasuniversitare.


2008 – vazhdim. Personel Akademik – Orientimi Kërkimor: Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve. 
2009-vazhdim: Lektor; Çertifikimi & Karantina bujqësore; Bimët aromatike & medicinale. FBU.  
2006-2008. Kërkues Shkencor: Universiteti Bujqësor i Tiranës, Qendra e Resurseve Gjenetike. 
1999-2006. Përgjegjës i Bankës Gjenetike: Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanave.
1996-1999. Specialist i Mbrojtjes së bimëve, Hortikulturë. Instituti i Pemëtarisë, Vlorë.
2005. Anëtar i Komitetit të Brendshëm Rajonal, në rrjetin SEEDNET për Europën Jug- Lindore, financuar nga Sida. http://www.ngb.se/lists/seednet.
2004. Anëtar i Komitetit Drejtues Rajonal, programi SEEDNET i Europës Jug- Lindore, Sida. 
2004. Konsulent lokal në programin “Ngritja e rrjetit të Biosigurisë, financuar nga UNDP
2003. Kryetar i Këshillit Koordinativ të Bankës Gjenetike të bimëve. ESHFF. 
2001. Person Kontakti për Shqipërine në programin ECP/GR për resurset gjenetike bimore. 

• ÇAKALLI, A., ISMAILI H., KULLAJ, E., SHISHMANI E and D.BODE (2017). Evaluating the Multiplication of Kiwi (A. deliciosa) with the Cuttings Treated by Some Rooting Hormones. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. ISSN: 2319-7706,Volume 6 Number 3(2017) pp. 2128- 2133.
• KULLAJ, E., SUSAJ, L. and A. ÇAKALLI (2013). Last home for the wild grapevine. Characterization and conservation of Vitis sylvestris in Albania. Book. AV Akademikerverlag GmbH & Co. KG., ISBN: 978-3-659- 31918-1.
• SHAHINI, S., KULLAJ, E., ÇAKALLI, A., ÇAKALLI, M., LAZAREVSKA, S. and D. PFEIFFER (2010) Dynamics and biological control of European grapevine moth (Lobesia botrana – Lepidoptera: Tortricidae) in Albania using different strains of Bacillus thuringiensis. International Journal of Pest Management, 56(3), 281 — 286. DOI: 10.1080/09670874.2010.481056 [IF = 0.5].

Gjuhë e huaj: Anglisht, Italisht.
• Aftësitë dhe cilësi shoqërore/organizative: komunikues, social, menaxhues pune në grup,
• Aftësitë dhe kompetenca kompjuterike: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, etc.), 
• Leje Drejtimi: Kategoria B
Për më shumë: Adriatik D. Çakalli -Europass-Curriculum -2024Adriatik_Cakalli Europass-CV-2024., Researchgate. Google Scholar. Scopus. Linkedin.


 • 1985-1990: Instituti i Lartë Bujqësor/Fakulteti i Agronomisë. 
 • (1990: Diplomimi: Agronom i Lartë).
 • 1996-1997: Kualifikime Pasuniversitare, MSc – CHIEAM, MAICh Krete Greqi. 

 • 2008: Profesor i Asocuar.
 • 2000: Doktor i shkencave.
 • 1996-1997: Kualifikime Pasuniversitare, MSc – CHIEAM, MAICh Krete Greqi. 

 • IRGjB: Kerkues Shkencor (2021- vazhdim).
 • Lektor (Menaxhimi i Ciklit te Projekteve):UBT (2002-vazhdim).
 • Expert i kontraktuar Donatore te ndryshem: FAO, BB, IFAD, USAID, GIZ, etj (1998-2021).
 • Anetar i Keshillit Shkodenor (Instituti i Misrit dhe Orizit Shkodër) 1990-2001.
 • Kerkues Shkencor (Instituti i Misrit dhe Orizit Shkodër) 1993-1998.
 • Agronom & Kryeagronom (Instituti i Misrit dhe Orizit Shkodër) 1990-1993.

• Karakterizimi Molekular i bimëve të manit në Shqipëri, bazuar në teknologjinë e markerëve ALFP”, Gjeta et al, Konferenca Ndërkombëtare Drejt së ardhmes me Zhvillimit të Qëndruseshëm, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Nëntor 2012 Shkodër. 
• “Një vlerësim i Biodiversitetit në Alpet Shqiptare”, Revista Ndërkombëtare e Mjedisit Aplikim & Shkencë – ISSn-1307-0428 Vol. 7 (2): 225-234 (2012), JIEAS, Turqi.
• “Zhvillimi i turizmit në Alpet Shqiptare duke përdorur edhe biodiversitetin e zonës”, Konferenca Ndërkombëtare Drejt së ardhmes me Zhvillimit të Qëndruseshëm, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Nëntor 2012 Shkodër.
• “Tipologjia e fermave dhe efikasiteti ekonomik i tyre në zonën e Bushatit Shkodër”, Revista e Ekonomisë dhe Agrobiznesit (ISSN 2223-7658), UBT, Nr. 6, Tiranë, 2013.
• “Një rishikim i efekteve të përdorimit të misrit foragjer në ushqimin e lopëve në Shqipëri”, Kongresi i 19te Nderkombetar i Federates Mesdhetare i Shendetit dhe Prodhimit te Ruminanteve,, Beograd, Republika e Serbise, Maj 2011.
• “Efektet e llojeve të ndryshme të menaxhimit të tokës në prodhimin dhe cilësinë e ullirit në jugun e Shqipërisë”, Revista e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mjedisit - Shkencë dhe Teknologji, Volumi 9, Nr. 3&4, Pjesa I, Shtator 2011.
• “Një vështrim mbi Parkun Kombëtar Theth – Një habitat interesant që duhet ruajtur”, Konferencë Kombëtare: Biodiversiteti, ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm – faktor kyç për zhvillimin e qëndrueshëm rural, Tiranë, Tetor 2012.

• Gjuhë e huaj: Anglisht, Italisht, Rusisht.
• Aftësitë dhe kompetencat shoqërore/organizative: social, punë në grup, komunikues, menaxhues.
• Aftësitë dhe kompetenca kompjuterike: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher,
• Leje Drejtimi: Kategoria A, B, C
Për më shumë: Researchgate. Google Scholar. Scopus. Linkedin.


 • 1997-2001: Diplomuar në  Biologji- Kimi, Universiteti “A. Xhuvani”,
 • 2006-2009: Master i Shkencave ne  Biologjinë e Ruajtjes, FSHN. Universiteti  i Tiranës. 
 • 2009: ”International Trainig on Integrated Water Resources Management; Research Council  of  Norway, Bioforsk,  www.Drimon.no.
 • 2012:  Trajnim  nga  “International Union for Conservation of Nature (IUCN)  mbi hartimin e matricave te planit te menaxhimit si dhe përdorimin të qëndrueshëm të biodiversitetit  në PK Shebenik – Jabllanicë.
 • 2012-2013: Trajnim si ekspert ekolog nga  International Union for Conservation of Nature (IUCN).

 • 2022: Profesor  i Asociuar: FSHN, Universiteti i Tiranës,
 • 2011-2014: Doktorature në Biologjinë e Ruajtjes, FSHN, Universiteti i Tiranës.

 • 2015-2023: Lektor në Dep e Biologjisë, Universiteti i Vlorës.
 • 2009-2023: Lektor me kohe të pjesshme në Universitetin “A. Xhuvani”.
 • 2023 – në vijim: Kërkues shkencor, Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve, UBT, Tiranë.

Assesment of Shkumbini river related with benthic macroinvertebrates and heavy metals. "Journal of Environmental Protection and Ecology". fq. 168–176, Vol. 21, No.1. (2020) ISSN:1311-5065. https://scibulcom.net/en/article/wg104ZtZcbCt1SSKLLRp.
Biomonitoring of water quality  of  rivers  Osum,  Devoll,  and  Shkumbin  through  benthic  macroinvertebrates  as  well  as chemical parameters.  "Journal of Environmental  Science and  Health,  Part A; Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering".      fq. 471–478, Vol. 52, No.5. https://doi.org/10.1080/10934529.2016.1274167 .
Biodiversity indexes and nutrient load assessment in Ishmi River, Albania during 2012-2013. "European water". fq. 251-256,  No.58  ISSN: 1105-7580; E-ISSN:1792-085X. 1792-085W  http://www.ewra.net/ew/issue_58.htm.
Water quality of  Drinos  river  (Albania)  by  using  Benthic    macroinvertebrates  and  chemical  parameters. Proceedings Book of the  2nd  International Conference “The Holistic Approach to Environment” virtual Conference - 28 May 2021 in Croatia. fq.467-474, Vol.11, No. 3. E-ISSN: 2623-677X.
Ecological characterization of the small lakes in Albania. Proceeding  Book  of    International  Symposium  for  Environmental  Science  and  Engineering Research (ISESER 2021), 11-13 June 2021, Tirana, Albania. fq. 25-29. ISBN: 978-605-83522-3-0. https://iseser.com/doc/2021/ISESER2021-PROCEEDING-BOOK.pdf?e3.
Monitoring Manual  for Lake-bound Species and Habitats , Conservation and Sustainable Use of Biodiversity at Lakes Prespa, Ohrid and Shkodra/Skadar, (CSBL). Published by the: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. (2019) fq. 142.
Small Standing-Water  Ecosystems  in the Transitional  Temperate  Climate  of the Western  Balkans.  In: Vladimir  Pesic,  Djuradj  Milosevic  , Marko  Milisa,   (eds).  Small Water  Bodies  of the Western Balkans.  Springer  Water.  Springer,  Cham.   fq. 21-51.  (2022)  https:lldoi.org/10.1007/978-3-030-86478-1 2.
 • Njohuri në gjuhë të  huaj: Anglisht, Italisht.
 • Software: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher), Rrjete kompjuterike  dhe internet (Internet Explorer, Mozilla Firefox). Njohje e Hardware, Software e Sisteme Shfrytëzimi.
 • Software:  Web Expression (krijim faqesh të Web) Trajnuar nga : ISSETI, ISD,PARSH, MASH
 • Njohuri ne përdorimin e skanerave, fotokopje, video-kamerave, GPS, GIS, etj.
 • Leje drejtimi: kategoria B.