Stafi

Stafi i Institutit të Resurseve Gjenetike të Bimëve zhvillon aktivitetet e tij mbi bazën e tre grupeve kerkimore, të cilët kanë në përbërje të tyre ekspertë dhe akademikë me eksperiencë në disiplina të ndryshme në fushën e bujqësisë, e veçanërisht për bimët e kultivuara dhe përmirësimin e bimëve. Pjesa më e madhe e stafit të çdo grupi ka kualifikim të lartë dhe janë të mirë trainuar në institucione të njohura evropiane që merren me resurset gjenetike. Ekspertët dhe akademikët janë angazhuar në aktivitetet e bankës gjenetike, në kërkime shkencore dhe në programet e mësimdhënies.

 


Anëtarët aktiv të stafit

 

     

       

 • 1976-1980: Instituti i Lartë Bujqësor/Fakulteti i Agronomisë. 
 •          (1981: Diplomimi: Agronom i Lartë).
 • 1982-1983: Kualifikim Pasuniversitar: Universiteti Bujqësor i Tiranës/Fakulteti i Prodhimit Bimor.
 • 1990-1991: Post University Specialization on Tobacco Genetic Resources; Agricultural University, Perugia, ITALY.

       

 • 2019: Profesor.
 • 2003: Profesor i Asocuar.
 • 1996: Doktor i shkencave.
 • 1982-1983 & 1990-1991: Kualifikime Pasuniversitare. 

      

 • Drejtor: Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (2019- vazhdim).
 • Lektor (Eksperimentimi Shkencor): Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit/ Dep. Shkencave Agronomike (2008-vazhdim).
 • Drejtor: Instituti i Duhanit, Cërrik (1992-1997).
 • Bashkëpunëtor Shkencor: Instituti i Duhanit, Cërrik (1989-2008).
 • Agronom & Përgjegjes Sektori (Koop. Tipi Lartë Lekaj, Durrës) 1980-1989.
 • National Focal Point for the Albania National Inventory in EURISCO catalogue (2008-Present).
 • National Focal Point for the Albania in ITPGRFA (2013-Present).

       

Genetic Diversity of Albanian Pea Landraces Assessed by Morphological 
Traits and Molecular Markers. 2014, Czech J. Genet. Plant Breed,V.50.
GEO-INFORMATION ANALYSIS OF FRUIT TREES SPECIES IN ALBANIA. 2014. 
Agriculture & Forestry, Vol.60. Is.1:63-74, www.agricultforest.ac.me.
Diversity of albanian plant genetic resources inventory assesed by 
eurisco passport descriptors. 2013. Albanian j. agric. sci.(4).
Genotype and environment interaction an Alternative tool in Plant 
Breeding Programs. 2021. ICOALS III, Agricultural University of Tirana,
Universita di Molise, Campobasso - PROCEEDINGS, Pg. 94-96.

   

 • Gjuhë e huaj: Anglisht, Italisht, Frëngjisht.
 • Aftësitë dhe kompetencat shoqërore/organizative: social, punë në grup, komunikues, menaxhues.
 • Aftësitë dhe kompetenca kompjuterike: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, etc.), GIS, Biodiversity, Statistical Tools, Adobe, Pinnacle, Photoshop, HTML, MS Word, etj.
 • Leje Drejtimi: Kategoria B
 • Për më shumë: Researchgate. Google Scholar. Scopus. Linkedin. ORCIDResearcherID

 

 • 1974-1979: Instituti i Lartë Bujqësor/Fakulteti Agronomisë (Diplomimi “Agronom i Lartë”, 1979). 
 • 1989: Studimi, pasurimi dhe ruajtja germoplazmës së bimëve, “Mallkov-Sadovo” Bullgari. 
 • 1998: Course “Organic Agriculture: Legislation, Agronomic Techniques and Marketing” Bari (Itali). 
 • 2000: Greenhouses and Horticultural production, Agricultural Development Company (INTERNATIONAL), Israel. 
 • 2001: Course “Vegetable Production” in Egyptian International Center for Agriculture, Cairo, Egypt. 
 • 2002: Kursi “Training for Organic Inspectors. EC Regulation 2092/91 and other Standards”, nga BCS OKO GARANTIE, Gjermani, nga WORLD LEARNING

 • 2001: Profesor.
 • 1995:  Profesor i asociuar. 
 • 1989: Doktor i Shkencave.

2015-e në vijim: Punonjës akademik kërkimor shkencor, në Institutin e Resurseve Gjenetike të Bimëve/Universiteti Bujqësor i Tiranës.
2015-e në vijim: Lektor (Prodhimi i farërave): Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit / Departamenti i Shkencave Agronomike/ Cikli i Dytë i Studimeve (Master Shkencor).
2006 – 2015: Punonjës kërkimor shkencor dhe Drejtues i Dept Kërkimit Shkencor, Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore(QTTB), Lushnjë.
1990 – 2006: Punonjës kërkimor shkencor dhe Drejtues i Dept Kërkimit Shkencor, Instituti Perime-Patate, Tiranë.
1989-1990: Kryeagronom, në ish-Ndërmarrjen Bujqësore, Kamzë, Tiranë.
1981-1989: Punonjës kërkimor shkencor / Instituti i Perimeve dhe Patates, Tiranë.
1979-1981: Specialist agronom për perimet, në ish NB-Levan, Fier.
2007- e në vijim: Anëtari rrjetit të Programit Evropian të Resurseve Gjenetike të Bimëve, anëtar për disa grupe pune të bimëve perimore.

 • The effect of plant pruning on melon production, grown under PVC greenhouse. 2nd Balkan Symposium on Vegetables & Potatoes.10 – 15 October, Thessalonica, Greece. Acta Horticulturae 579:377-385.
 • Characterization and evaluation of some Albanian local cultivars of melon. Sjemenarstvo 24 (2007) 1:27-34. Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb.
 • Review on genetic resources of grain legumes in Albania. “Field and Vegetable Crops Research-Buletin” 2010. 47(2): 617-622.”, Belgrad, Serbia.
 • Evaluation of some growth characters in common bean (Phaseolus vulgaris L.). “Scientific Studies and Researches-Biology” Journal. Universiteti Bacau, Romania.2010.18:70-74.
 • On-farm conservation of some vegetable landraces in Korça region. Albanian j. agric. sci., ISSN: 2218-2020: 2016; Special. edition19-25.

– Gjuhë e huaj: Anglisht, Italisht, Rusisht.
– Aftësitë dhe kompetencat shoqërore/organizative: social, punë në grup, komunikues, menaxhues.
– Aftësitë dhe kompetenca kompjuterike: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, etc.), 
– Leje Drejtimi: Kategoria B.
Për më shumë: Researchgate. Google Scholar. Scopus.


 

 • : +355 672848569
 • : tkoka@ubt.edu.al; tatjana.koka@hotmail.com,  
 • : Rruga Siri Kodra, 132/1, Tiranë, Shqipëri.

1978-1983: Instituti I Larte Bujqesor/ Fakulteti i Agronomise.
1983: Dipllomimi: “Agronom i Lartë”. 

 • 2012. Profesor i Asocuar.
 • 1999, Doktore e Shkencave.

 • 1985- 1995, Specialiste – Instituti i Pemeve frutore dhe Vreshtave, Tirane.
 • 1996-1997, Punonjese Kerkimore Shkencore, Instituti i Pemeve frutore Vlore.
 • 1996-1999. Drejtuese projektit te Rajonizimit te pemeve frutore dhe Vreshtarise ne vendin tone.
 • 1997-2005, Punonjese Kerkimore Shkencore, Dr, Stacioni i Pemtarise Tirane, Instituti I Pemtarise Vlore.
 • 2006-2008, Punonjese kerkimore shkencore , Dr Universiteti Bujqesor i Tiranes, Fak i Bujqesise dhe Mjedisit, Dep. i Hortikultures.
 • 2008 -2012, Kerkuese shkencore, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Qendra e Resurseve Gjenetike te Bimeve.
 • 2012 ne vazhdim Akademike, Prof Ass Dr me drejtim kerkimi, Universiteti Bujqesor i Tiranes, Instituti I Resurseve Gjenetike te Bimeve.

-Studies on the local Fig (Ficus Carica). Spain, Acta Hort,605 , 2003. TKoka.
-Fig germplasm conservation in Albania. Portugalia, Acta Hort,798 , 2008. TKoka.
-Genetic diversity of minor fruit in environmental condition. JIEAS, 2012. TKoka.
-Genetic resources of (pomegranate granatum) in Albania. Biodiversity, 2012, TKoka.
-Investigation, evaluation, characterization of Diospyrus kaki in Tirana region. Biodivesrsity, 2013. TKokaj.
-Diversity genetic resources of jujube tree (ziziphus vulgaris). Biodiversity, 2014. TKokaj.
-Evaluation, characterization and development loquat tree. Biodiversity, 2015. TKokaj
 -Collection and documentation of pomegranate in Albania, Acta Hort, 1089, 2015. TKoka.
-Genetic diversity of subtropical species in west north. AJAS, 2016. TKokaj.
-Influence of climatic factors of fig tree is a very imported issue for the adaption of the varieties to different conditions. JFSE,2016. 
-IBA for rooting influence of some varieties of pomegranate(Punica granatum L). AJAS, 2017. TKokaj, ACakalli, HIsmaili.
-Location and conservation of genetic resources fruit tree in Shkodra region. IJAER, 2017. TKokaj. -Physico-chemical characteristicies and antioxidant activity of pomegranate (Punica granatum) fruit cultivated in Albania. AJAS, 2018. Amorina, RKongoli, LHoxha,Tkokaj.
-Genetic diversity of fig varieties in ex situ conservation. IJAEB, 2018. TKokaj.
-Germplasm of wild fig and caprification process on cultivated fig. IJAEB, 2018. TKokaj.
-Genotype identification of Roshnik variety. IJAEB, 2018. TKokaj.
-Diversity genetic resources of jujube tree ( ziziphus vulgaris). Biodiversity, 2014. TKokaj.
-Evaluation, characterization and development loquat tree. Biodiversity, 2015. TKokaj.
-Collection and documentation of pomegranate in Albania, Acta Hort, 1089, 2015. TKoka.
-Genetic diversity of subtropical species in west north. AJAS, 2016. TKokaj.

Për më shumë: Researchgate. Google Scholar. Scopus. Linkedin. Tatjana Kokaj_CV.


 • 1980-1984: Instituti i Lartë Bujqësor/Fakulteti i Agronomisë. 
 •           1984: Diplomimi: Agronom i Lartë i Pemëtarisë.
 • 1988-1989: Kualifikim Pasuniversitar për Vreshtari: Universiteti Bujqësor i Tiranës/Fakulteti i    Agronomisë.
 • 1994-1995: Post University Specialization on “Ampelography and Grapevine Genetic Improvement” at “Eksperimental Istitute of Viticulture ”, Conegliano, ITALY.

• 2010: Profesor i Asocuar.
• 1999: Doktor i shkencave.
• 1988-1989 & 1994-1995: Kualifikime Pasuniversitare.

 • Personel Akademik – Orientimi Kërkimor: Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (2008 – vazhdim).
 • Lektore (Vreshtari; Përmirësimi gjenetik i hardhisë, Bazat e Pemetarise, Tekologji e pasvjeljes së produkteve hortikulturale, Resurset gjenetike të specieve frutore): Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit/ Departamenti Hortikulturë dhe Departamenti i Shkencave Agronomike (2008-vazhdim). 
 • Kërkues shkencor: Universiteti Bujqësor i Tiranës, Departamenti Hortikulturë. (2006-2008).
 • Kërkues shkencor: Instituti i Pemëtarisë Vlorë, Stacioni i Tiranës (1996-2006).
 • Kërkues shkencor: Instituti i Pemëve Frutore dhe Vreshtave (1990-1996).
 • Agronome: Instituti i Pemëve Frutore dhe Vreshtave (1985-1990).
 • National Focal Point for the Grapevine and Fruit Species (Malus, Pyrus, Prunes) at ECPGR. (2006-Present).
 • National Focal Point for the Grapevine Seed-net-Project (2009-2012).

 • Identification and characterization of grapevine genetic resources maintained in Eastern European
  Collections. 2015; Vitis : Journal of Grapevine Research 54, 5–12 (2015).
 • Study and parentage analysis of old Albanian grapevine cultivars by ampelography and microsatellite
  markers. 2015; Vitis: Journal of Grapevine Research, 54, 127–131 (2015).
 • Guiding principles for identification, evaluation and conservation of Vitis vinifera L. subsp.
  Sylvestris. Vitis 56, 127–131 (2017).
 • Preservation via utilization: minor grape cultivars on-farm. 2019; Acta Horticulturae, vol.1248.8.
 • Konservimi i gjermoplazmës së hardhive autoktone me medoda konvencionale në Shqipëri. (2023); 

 • Gjuhë e huaj: Anglisht, Italisht.
 • Aftësitë dhe kompetencat shoqërore/organizative: sociale, punë në grup, komunikuese, menaxhuese.
 • Aftësitë dhe kompetenca kompjuterike: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, etc.), 
 • Leje Drejtimi: Kategoria B

 • 1990 – 1995: Instituti i Lartë Bujqësor/Fakulteti i Agronomisë.
 • 1995: Diplomimi: Agronom i Lartë.
 • 1997 – 1998: Kualifikim Pasuniversitar për mbrojtjen e bimëve, Hortikulturë, Qendra Mesdhetare e Studimeve të Avancuara, CIAM, Bari, ITALI.
 • 1998 – 1999: “Master i Shkencave”. Qendra Mesdhetare e Studimeve të Avancuara, CIAM, Bari, ITALI.

• 2011: Profesor i Asociuar.
• 2002: Doktor i shkencave.
• 1997-1998 & 1998-1999: Kualifikime Pasuniversitare.


2008 – vazhdim. Personel Akademik – Orientimi Kërkimor: Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve. 
• Lektor; Çertifikimi & Karantina bujqësore; Bimët aromatike & medicinale. Fak. i Bujqësisë dhe Mjedisit (vazhdim).  
2006-2008. Kërkues Shkencor: Universiteti Bujqësor i Tiranës, Qendra e Resurseve Gjenetike. 
1999-2006. Përgjegjës i Bankës Gjenetike: Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanave.
1996-1999. Specialist i Mbrojtjes së bimëve, Hortikulturë. Instituti i Pemëtarisë, Vlorë.
2005. Anëtar i Komitetit të Brendshëm Rajonal, në rrjetin SEEDNET për Europën Jug- Lindore, financuar nga Sida. http://www.ngb.se/lists/seednet.
2004. Anëtar i Komitetit Drejtues Rajonal, programi SEEDNET i Europës Jug- Lindore, Sida. 
2004. Konsulent lokal në programin “Ngritja e rrjetit të Biosigurisë, financuar nga UNDP
2003. Kryetar i Këshillit Koordinativ të Bankës Gjenetike të bimëve. ESHFF. 
2001. Person Kontakti për Shqipërine në programin ECP/GR për resurset gjenetike bimore. 

• ÇAKALLI, A., ISMAILI H., KULLAJ, E., SHISHMANI E and D.BODE (2017). Evaluating the Multiplication of Kiwi (A. deliciosa) with the Cuttings Treated by Some Rooting Hormones. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences. ISSN: 2319-7706,Volume 6 Number 3(2017) pp. 2128- 2133.
• KULLAJ, E., SUSAJ, L. and A. ÇAKALLI (2013). Last home for the wild grapevine. Characterization and conservation of Vitis sylvestris in Albania. Book. AV Akademikerverlag GmbH & Co. KG., ISBN: 978-3-659- 31918-1.
• SHAHINI, S., KULLAJ, E., ÇAKALLI, A., ÇAKALLI, M., LAZAREVSKA, S. and D. PFEIFFER (2010) Dynamics and biological control of European grapevine moth (Lobesia botrana – Lepidoptera: Tortricidae) in Albania using different strains of Bacillus thuringiensis. International Journal of Pest Management, 56(3), 281 — 286. DOI: 10.1080/09670874.2010.481056 [IF = 0.5].

Gjuhë e huaj: Anglisht, Italisht.
• Aftësitë dhe cilësi shoqërore/organizative: komunikues, social, menaxhues pune në grup,
• Aftësitë dhe kompetenca kompjuterike: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, Access, etc.), 
• Leje Drejtimi: Kategoria B
Për më shumë: Researchgate. Google Scholar. Scopus. Linkedin.


 • 1985-1990: Instituti i Lartë Bujqësor/Fakulteti i Agronomisë. 
 • (1990: Diplomimi: Agronom i Lartë).
 • 1996-1997: Kualifikime Pasuniversitare, MSc – CHIEAM, MAICh Krete Greqi. 

 • 2008: Profesor i Asocuar.
 • 2000: Doktor i shkencave.
 • 1996-1997: Kualifikime Pasuniversitare, MSc – CHIEAM, MAICh Krete Greqi. 

 • IRGjB: Kerkues Shkencor (2021- vazhdim).
 • Lektor (Menaxhimi i Ciklit te Projekteve):UBT (2002-vazhdim).
 • Expert i kontraktuar Donatore te ndryshem: FAO, BB, IFAD, USAID, GIZ, etj (1998-2021).
 • Anetar i Keshillit Shkodenor (Instituti i Misrit dhe Orizit Shkodër) 1990-2001.
 • Kerkues Shkencor (Instituti i Misrit dhe Orizit Shkodër) 1993-1998.
 • Agronom & Kryeagronom (Instituti i Misrit dhe Orizit Shkodër) 1990-1993.

• Karakterizimi Molekular i bimëve të manit në Shqipëri, bazuar në teknologjinë e markerëve ALFP”, Gjeta et al, Konferenca Ndërkombëtare Drejt së ardhmes me Zhvillimit të Qëndruseshëm, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Nëntor 2012 Shkodër. 
• “Një vlerësim i Biodiversitetit në Alpet Shqiptare”, Revista Ndërkombëtare e Mjedisit Aplikim & Shkencë – ISSn-1307-0428 Vol. 7 (2): 225-234 (2012), JIEAS, Turqi.
• “Fortifikimi i miellit, si një mundësi reale për luftimin e anemisë në Shqiëri”, Konferenca Ndërkombëtare Drejt së ardhmes me Zhvillimit të Qëndruseshëm, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Nëntor 2012 Shkodër.
• “Zhvillimi i turizmit në Alpet Shqiptare duke përdorur edhe biodiversitetin e zonës”, Konferenca Ndërkombëtare Drejt së ardhmes me Zhvillimit të Qëndruseshëm, Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Nëntor 2012 Shkodër.
• “Tipologjia e fermave dhe efikasiteti ekonomik i tyre në zonën e Bushatit Shkodër”, Revista e Ekonomisë dhe Agrobiznesit (ISSN 2223-7658), UBT, Nr. 6, Tiranë, 2013.
• “Një rishikim i efekteve të përdorimit të misrit foragjer në ushqimin e lopëve në Shqipëri”, Kongresi i 19te Nderkombetar i Federates Mesdhetare i Shendetit dhe Prodhimit te Ruminanteve,, Beograd, Republika e Serbise, Maj 2011.
• “Efektet e llojeve të ndryshme të menaxhimit të tokës në prodhimin dhe cilësinë e ullirit në jugun e Shqipërisë”, Revista e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mjedisit - Shkencë dhe Teknologji, Volumi 9, Nr. 3&4, Pjesa I, Shtator 2011.
• “Një vlerësim i biodiversitetit të bimëve në zonën e Alpeve Shqiptare”, Faktori i Kopenhagenit, ISSN: 1307-0428, Revista Nderkombëtare Aplikative dhe Shkencore e Mjedisit, Volumi 7 – Issue 2, Viti 2012.
• “Identifikimi i specieve spontane të kërpudhave të ngrënshme dhe jo të ngrënshme në zonën e Pukës, shtrirja e tyre sipas fito-cenozës dhe prodhimi mesatar vjetor”, Gjeta et al, Konferencë Kombëtare: Biodiversiteti, ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm – faktor kyç për zhvillimin e qëndrueshëm rural, Tiranë, Tetor 2012.
• “Refleksion mbi politikat në mbështetje të zhvillimit të verërave në Shqipëri”, Gjeta et al, Konferencë Kombëtare: Biodiversiteti, ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm – faktor kyç për zhvillimin e qëndrueshëm rural, Tiranë, Tetor 2012.
• “Një vështrim mbi Parkun Kombëtar Theth – Një habitat interesant që duhet ruajtur”, Konferencë Kombëtare: Biodiversiteti, ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm – faktor kyç për zhvillimin e qëndrueshëm rural, Tiranë, Tetor 2012.

• Gjuhë e huaj: Anglisht, Italisht, Rusisht.
• Aftësitë dhe kompetencat shoqërore/organizative: social, punë në grup, komunikues, menaxhues.
• Aftësitë dhe kompetenca kompjuterike: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher,
• Leje Drejtimi: Kategoria A, B, C
Për më shumë: Researchgate. Google Scholar. Scopus. Linkedin.


 • 1982-1986: Instituti i Lartë Bujqësor/Fakulteti i Agronomisë. 
 • 1986: Diplomimi: Agronom i Lartë.
 • 2008: Master në “Shkenca Agronomike” në Universitetin Bujqësor,Tiranë.
 • 2009-2012: Doktor Shkencash e kualifikuar në fushën: “Bujqësia dhe Mjedisi”.

 • 2012: Doktor
 • 2008: Master Shkencor.
 • 2002-2015: Kualifikime e Trajnime.

 • Përgjegjëse sektorit të Bankës Gjenetike (Kërkuese Shkencore)Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (Universiteti Bujqësor,Tiranë). (2021- vazhdim).
 • Kërkuese Shkencore për bimët leguminoze dhe Monitorimin e Ruajtjen e Resurseve Gjenetike të Bimëve. Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (Universiteti Bujqësor,Tiranë). 2006-2021.
 • Lektor(Teknologjia e Prodhimit të Farave): niveli Bachelor  Drejtimi Agromekanizim, Fakulteti i Bujqësisë dhe Mjedisit/ Dep. Shkencave Agronomike (Universiteti Bujqësor,Tiranë). (2010-vazhdim).
 • Specialiste për pranimin dhe përpunimin e Resurseve Gjenetike të Bimëve, sektori Bankës Gjenetike, Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanëve, ESHFF, (1997-2006)
 • Përgjegjëse për riprodhimin e farave dhe luleve; Përgjegjëse në sektorin për mirëmbajtjen e parqeve dhe lulishteve; Specialiste për hartimin dhe zbatimin e projekteve për gjelbrime dhe rikonstruksione. (1989-1997).
 • Specialiste në Institutin e Perimeve dhe Patates, Tiranë (1987-1989).

• Genetic Resources Diversity of Seed Dried Legums in Albania. JNTS Journal of Natural and Technical Sciences 2022 Akademia Shkencave Shqipërisë. ISSN 2409-0484, AJNTS Nr.54/2022 (XXVII), Pg169-176
• Assessment of germination energy and capacity of maize seeds stored in the Albanian Gene Bank. 3rd I nternational Conference on Agriculturale and Life Sciences (ICOALS III). Campobasso-Tirana 2021. Proceedings book. ISBN 978-9928-07-746-2.pg.91-93.
• Analysis of variability in qualitative traits of (Lathyrus sativum) accessions in Albanian genebank. Second International Conference of “Biotechnology in Agriculture” Agricultural University of Tirana, Albania. pg.95. www.ajas@ubt.edu.al
• Characterization of bread wheat (T. aestivum L.) germplasm stored in Albanian gene bank based on agronomical and biochemical markers. Albanian j. agric. sci. 2018; (special edition).Agricultural University of Tirana.ISBN 978-9928-245-34-2. 2nd International Conference on Agriculture and Life Sciences, ICOALS 2018
• Interrelationships among traits and morphological diversity of wheat (Triticum aestivum L.) accessions in base collection of Plant Genetic Resources Institute, Albania*, Acta Agricultura e Slovenica, 2019
• Sudy for fusarium head blight resistane of 30 Triticum durum lines stored at the Albanian Genebank“. JNTS Journal of Natural and Technical Sciences 2020 (2) XXV(51). Akademia Shkencave Shqipërisë. IF 0.675. ISSN 2409-0484, pg 53-68.

 • Gjuhë e huaj:Anglisht, Italisht
 • Aftësitë dhe kompetencat shoqërore/organizative: sociale, punë në grup, komunikuese, menaxhuese.
 • Aftësitë dhe kompetenca kompjuterike:Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, Publisher, Access, etc.), etj.
 • Leje Drejtimi:Kategoria B
 • Për më shumëResearch gate. Google Scholar. Scopus. Linkedin.

Anëtarët e stafit në pension

Prof. Dr. Halit SULOVARI

DREJTOR i Qendrës së Resurseve Gjenetike (QRGJ) 2008-2015.

 • Personel Kërkimor Akademik 2008-2015.
 • Arsimi i mesëm, 1960-1964, në Teknikumin Bujqësor Fier.
 • Arsimi i lartë, 1967-1972, Fakulteti i Agronomisë (Instituti i Lartë Bujqësor, Tiranë). 
 • Fituar gradën “Doktor i shkencave” 1987;
 • Fituar titullin Prof. as. 1995;
 • Fituar titullin Prof. 2005.
 • Pedagog në Universitetin Bujqësor 1977-2015.
 • Autor i mjaft artikujve shkencore, kumtesave dhe referimeve në fushën e përmirësimit gjenetik të bimëve, resurseve gjenetike, eksperimentimit shkencor bujqësor, monografi, etj. 
 • Dalë në pension: 2015.
 • Kontakt: hsulovari@yahoo.it
 • Për më shumë kliko: Prof.Dr.Halit SULOVARI_CV

Prof. As. Dr. Ilir ÇIÇI

 • Personel Kërkimor Akademik 2008-2012
 • Arsimi i mesëm: Teknikumi bujqesor Golem, Kavaje, 1961-1965. 
 • Arsimi i lartë: Fakulteti i Agronomisë (Instituti i Lartë Bujqësor, Tiranë), Dega FRUTIKULTURË,  1965-1970. 
 • Fituar gradën “Doktor i shkencave” 1999;
 • Fituarin titullin Prof. as. 2007. 
 • Pedagog i jashtëm në Universitetin Bujqësor, Dep. Hortikulturë 2002-2012.
 • Autor i shumë artikujve shkencore, kumtesave dhe referimeve në fushën e resurseve gjenetike të pemëtarisë, monografi, etj. 
 • Dalë në pension: 2012.
 • Kontakt: ilircici13@gmail.com
 • Për më shumë kliko: Ilir_Cici_CVILIR A. CICI.CV_Akademike;
 • Ilir Çiçi_Biografi e shkurter.

Dr. Rajmonda SEVO

 • Personel Kërkimor Akademik 2008-2016. 
 • Arsimi i mesëm: Shkolla e Mesme e prëgjithëshme ” Ismail Qemali “ Tiranë 1971-1974.  
 • Arsimi i lartë: Diplome Universitare Master, Fak. AGRONOMI, Dega M. BIMESH, Tirane 1980.
  Shkolle Pasuniversitare “AGRONOMI” dhe mbrojtje Mikroteze (2001-2003)
 • Fituar gradënDoktor i shkencave” 2006
 • Pedagog i jashtëm në Universitetin Bujqësor, Dep. Hortikulturë 2002-2012.
 • Autore e disa artikujve shkencore, kumtesave dhe referimeve në fushën e resurseve gjenetike të pemëtarisë, etj. 
 • Dalë në pension: 2016.
 • Kontakt: raimondasevo@gmail.com 
 • Për më shumë kliko: R.SEVO – CV English. R.SEVO -CV Shqip

Dr. Hairi ISMAILI

 • Personel Kërkimor Akademik2010-2019
 • Arsimi i mesëm:Teknikumi bujqesor Delvine, 1968-1972. 
 • Arsimi i lartë: Fakulteti i Agronomisë (Instituti i Lartë Bujqësor, Tiranë), Dega FRUTIKULTURË,  1972-1977. 
 • Fituar gradën “Doktor i shkencave” 1989;
 • Kerkues shkencor ne Institutin e Ullirit dhe Agrumeve Vlore 1982-2005
 • Drejtor I Projektit te Manaxhimit te Burimeve Ujore (PMU) 2005-2010
 • Kerkues shkencor per ullirin ne banken gjenetike 2010-2019
 • Pedagog i jashtëm në Universitetin Bujqësor, Dep. Hortikulturë 2002-2019.
 • Autor i 188 artikujve shkencore, kumtesave dhe referimeve në fushën e resurseve gjenetike të pemëtarisë, 5 monografi, 7 libra etj. 
 • Researchgate.net.hairi ismaili
 • Dalë në pension: 2019.
 • Kontakthairiismaili@yahoo.frhairiismaili5@gmail.com
 • Për më shumë kliko: CV_H_Ismaili_Eng_2013. CV_H_Ismaili_Shqip_2013.

Prof. Dr. Fetah ELEZI

 • Funksioni: Drejtor i Institutit të Resurseve Gjenetike të Bimëve: 2015- 2019. 
 • Emërtesa: Personel Akademik-Orientimi Kërkimor: 2008- 2020. 
 • Grupi Kërkimor: Bimët e Arave: 2008- 2020.
 • Fusha kërkimore: Resurset Gjenetike të drithrave: 2008-2020.
 • Arsimi i mesëm: Teknikumi Bujqësor Golem, Kavajë: 1965-1969. 
 • Arsimi i lartë: Instituti i Lartë Bujqësor, Tiranë, Fakulteti i Agronomisë, 1969-1974. 
 • Diplomimi: Agronom i Lartë: 1974.
 • Marrë gradën “Doktor i shkencave”: 2006.
 • Fituar Titullin “Prof. As.”: 2012.
 • Fituar Titullin “Prof”: 2014.
 • Mësimdhënia: Pedagog në Universitetin Bujqësor, Tiranë, Dep. Pr. Bimor 2006- në vazhdim.
 • Angazhime dhe funksione të tjerë: 
 • Anëtar i Senatit Akademik të Universitetit Bujqësor të Tiranës, 2012- në vazhdim.
 • Botimet: Autor i shumë artikujve shkencor, kumtesave dhe referimeve në fushën e resurseve gjenetike të bimëve, autor dhe bashkë-autor në disa monografi dhe libra.
 • Dalë në pension: 2020.
 • Kontakt: elezi_fetah@yahoo.com 
 • Cel: +355 686046794
 • Për më shumë kliko: Publikime të autorit. Pub. researchgate

Destemona SHEHU

 • Funksioni: Specialiste për Menaxhimin e Gjermoplazmës bimore në Bankën Gjenetike: 2007- në vazhdim . 
 • Emërtesa: Personel Ndihmës Akademik me orientim mësimor: 2008- në vazhdim. 
 • Grupi Kërkimor: Menaxhimi i Gjermoplazmës në Bankën Gjenetike: 2008- në vazhdim.
 • Fusha kërkimore:  Pranim-Përpunim Mostrash të koleksioneve bazë, aktive & në pritje: 2008- në vazhdim . 
 • Arsimi i mesëm: Arsimi i mesëm i përgjithshëm, Shkolla “ H. Xhelo ”, Vlore, 1977. 
 • Arsimi i lartë: Instituti i Lartë Bujqësor, Tiranë, Fakulteti i Agronomisë: 1980-1984. 
 • Diplomimi: Agronom i Lartë: lëshuar nga Fakulteti Agronomisë, 1984.
 • Angazhime dhe funksione të tjerë:
 • Specialiste agronome në Entin Shtetëror të Farave dhe Fidanave, Sektori Bankës Gjenetike: 2001-2006.
 • Specialiste në Administratën e Shoqërive Tregtare, Tiranë: 1993-1999.
 • Specialiste agronome në Kombinatin e Konservave, Industria Ushqimore, Vlorë: 1988-1992.
 • Botimet: Autore e disa artikujve shkencor, kumtesave dhe referimeve në fushën e resurseve gjenetike të bimëve.
 • Dalë në pension: 2020.
 • Kontakt: destemonas@hotmail.com
 • Cel: +355 692077030
 • Për më shumë kliko: mona-cv-10-shqip-banka2Bimët e Arave

Anëtarët e stafit

Hortikulturë

Anëtarët e stafit

Dokumentimi & Informimi

Anëtarët e stafit

Menaxhimi i Gjermoplazmës

Anëtarët e stafit