Header 5
Header 4
Header 3
Header2
Header1
HOME

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (IRGJB), si njësi kryesore e Universitetit Bujqësor të Tiranës, është institucion kombëtar që koordinon aktivitetet në fushën e ruajtjes dhe menaxhimit të resurseve gjenetike bimore (RGJB). Ai është një institucion relativisht i ri, i ngritur mbi ndryshimin Qendrës së Resurseve Gjenetike, ku operon dhe Banka Gjenetike Kombëtare.

Funksioni: Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (Banka Gjenetike Shqiptare) ka si funksion kryesor: eksplorimin, grumbullimin, studimin, identifikimin, ruajtjen e aftësive jetesore dhe integritetit gjenetik të materialeve gjenetike, ripërtëritjen e materialit gjenetik për ruajtje afatgjatë, dokumentimin e të dhënave në databazën e Inventarit Kombëtar, sistemin e Informimit të aksesueshëm mbi ruajtjen afatgjatë dhe përdorimin e qëndrueshëm të gjermoplazmës bimore, organizimin e dublikatave të shpëtimit (brenda dhe jashtë vendit), shumëzimin dhe shpërndarjen e gjermoplazmës për mbështetjen e përmirësimit të bimëve dhe përdorimit të qëndrueshëm të resurseve gjenetike të bimëve për ushqimin dhe bujqësinë në Shqipëri.

Qëllimi i përgjithshëm i IRGJB është promovimi i konservimit dhe përdorimit të qëndrueshëm të resurseve gjenetike të bimëve për ushqimin dhe bujqësinë (RGJBUB) në Shqipëri. Për të bërë këtë, Instituti përpiqet  të koordinojë të gjitha përpjekjet e përbashkëta për resurset gjenetike të bimëve të ndërmara ndërmjet Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.


Objektivat e Strategjisë Evropiane për RGJB (deri 2030)

     Ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm i burimeve gjenetike të bimëve (RGJB).

  • Zgjerimi i ruajtjes in situ të të afërmve të egër të kulturave dhe bimëve ushqimore të egra.
  • Ruajtja dhe menaxhimi i burimeve gjenetike të bimëve në fermë.
  • Konsolidimi dhe mbrojtja e ruajtjes ex situ.
  • Forcimi i një sistemi informacioni gjithëpërfshirës për burimet gjenetike bimore për ushqim dhe bujqësi (Dokumentimi, Databaza).
  • Promovimi i përdorimit të qëndrueshëm të RGJB.
  • Zhvillimi i një sistemi për monitorimin e ruajtjes dhe përdorimit të qëndrueshëm të RGJB (Monitorimi).

(more…)

Rreth nesh

Stafi
+

Stafi

Stafi i Institutit të Resurseve Gjenetike të Bimëve zhvillon aktivitetet e tij mbi bazën e tre grupeve kerkimore, të cilët kanë në përbërje të tyre ekspertë dhe akademikë me eksperiencë në disiplina t...
Lexo më shumë
Banka Gjenetike
+

Banka Gjenetike

"Ne mbledhim, studiojmë dhe ruajmë diversitetin gjenetik të bimëve për përdorim të tanishëm dhe të ardhshëm" Banka Gjenetike Shqiptare mban koleksione me materiale bimore, me qëllim mbajtjen gjallë d...
Lexo më shumë
view all
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

NEWS

13 April, 202413 April, 2024

Dita Ndërkombëtare e Vlerësimit të Bimëve

13 Prilli është Dita Ndërkombëtare e Vlerësimit të Bimëve. Është koha e përkryer për të sjellë një bimë të re e të bukur në shtëpinë tuaj ose në vendin tuaj të punës! Nëse tashmë keni shumë, ofrojini një personit të dashur për të ndarë pasionin për gjelbërimin. Nuk është çudi pse kopshtaria e brendshme gëzon një rritje të popullaritetit, pasi shkenca vërtetoi se bimët e shtëpisë përmirësojnë shëndetin dhe mirëqenien e përgjithshme. Studimet tregojnë se ato rrisin humorin, rrisin kreativitetin, reduktojnë stresin dhe eliminojnë ndotësit e ajrit. Ne thithim oksigjen dhe nxjerrim gaz karbonik. Bimët marrin gaz karbonik dhe lëshojnë oksigjen.

International Plant Appreciation Day

April 13th is International Plant Appreciation Day. It is the perfect time to bring a beautiful new houseplant into your home or even your workplace! If you already have many, offer one to a loved one to share the passion for greenery. It is no wonder why indoor gardening enjoys a surge in popularity, as science proved that houseplants improve overall health and wellbeing. Studies show they boost mood, increase creativity, reduce stress, and eliminate air pollutants. We breathe in oxygen and exhale carbon dioxide. Plants take in carbon dioxide and give off oxygen.

Të fundit

26 January, 202426 January, 2024