Mirë se vini në faqen botime për

Inventarin Kombëtar të Resurseve Gjenetike të Bimëve

Për më shumë mbi Inventarin Kombëtar kliko në: Databazë; dhe/ose EURISCO.Diversiteti i Inventarit Kombëtar, 2021


 

 Për më shumë mbi Inventarin Kombëtar kliko në: Databazë; dhe/ose EURISCO.


 


ENTI SHTETEROR I FARERAVE DHE FIDANAVE

përgatiti dhe lejoi hedhjen on line të “KATALOGUT KOMBETAR I SPECIEVE DHE VARIETETEVE 2020” që mund ta shkarkoni të plotë në linkun që vijon: KATALOGU KOMBETAR SPECIEVE & VARIETETEVE 2020 (ESHFF).


Diversiteti i varieteteve bimore lokale

 

 

  Medicinal Plants Distribution of Olives in ALB