MIRËSEVINI NË FAQEN PUBLIKIME

Këtu do të gjeni informacione mbi botime të ndryshëm në proceedings, artikuj shkencor me bord editorial, artikuj shkencor me IF, etj, të kërkuesëve punimet e të cilëve kanë të bëjnë me Resurset Gjenetike të Bimëve.

Gjithashtu do të gjeni publikime on line si: postera, prezantime, fletë palosje, Katalogë, Regjistra, Tekste, Libra, Monografi, Broshura, etj., mbi biodiversitetin, varietetet e fermerit, speciet dhe varietetet që janë në Katalogun Kombëtar të Specieve dhe Varieteteve, etj.  

Instituti i Resurseve Gjenetike të Bimëve (IRGJB) (njësi kryesore e Universitetit Bujqësor të Tiranës) si qendër kërkimore publike jo-fitimprurëse IRGJB është e interesuar të vejë në dispozicion të palëve të interesuara on line rezultatet e hulumtimeve të tij pa ndonjë pengesë financiare, teknike ose ligjore. Si njësi kërkimore në UBT mbështet punën kërkimore dhe përpjekjet botuese të shkencëtarëve dhe lehtëson inovacionin shkencor duke përmirësuar kështu dukshmërinë dhe përdorimin e kërkimit. 

Për më shumë klikoni në: BOTIME, INVENTARI KOMBETAR, VARITETET E FERMERIT,